Styrelsen i HANZA Holding AB (publ) föreslår garanterad företrädesemission om cirka 60 MSEK

Styrelsen i HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) beslutade idag den 18 januari 2018 att dels kalla till extra bolagsstämma den 13 februari 2018, dels föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för HANZAs befintliga aktieägare om cirka 60 MSEK (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

-                Vid full teckning tillförs HANZA cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

-                Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av Wermland Mechanics Group AB (vilket har offentligjorts genom ett separat pressmeddelande) samt stärka HANZAs finansiella ställning.

-                En (1) befintlig aktie i HANZA, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 669 720 SEK och antalet aktier med högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie.

-               Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Företrädesemissionen är den 22 februari 2018.

-                Givet beslut i enlighet med styrelsen förslag vid den extra bolagsstämman den 13 februari 2018 kommer teckningstiden att löpa från och med den 27 februari 2018 till och med den 13 mars 2018.

-                Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 21 februari 2018.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera det helägda dotterbolaget HANZA ABs förvärv av tunnplåtsbearbetningsbolaget Wermland Mechanics Group AB, som har offentliggjorts idag genom ett separat pressmeddelande, samt stärka HANZAs finansiella ställning. HANZA avser att använda 55 MSEK av emissionslikviden för att lösa brygglån som tas upp i samband med förvärvet av Wermland Mechanics Group AB.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i HANZA beslutade idag den 18 januari 2018 att dels kalla till extra bolagsstämma den 13 februari 2018, dels föreslå att bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen enligt följande huvudsakliga villkor.

Genom Företrädesemissionen ökas Bolagets aktiekapital med högst 669 720 SEK genom nyemission av högst 6 697 200 aktier. De som äger aktier på avstämningsdagen för Företrädesemissionen har företrädesrätt att teckna nya aktier. En (1) befintlig aktie i HANZA, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. För det fall samtliga nyemitterade aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter har aktieägare och övriga möjlighet att teckna resterande aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra HANZA cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Vid tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i första hand till dem som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter), i andra hand till dem som anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning utan stöd av teckningsrätter), samt i tredje hand till garanterna med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 27 februari till och med den 13 mars 2018, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas vid sådant datum blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Stockholm från och med den 27 februari till och med den 9 mars 2018.

Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter beslut i enlighet med styrelsens förslag av den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 13 februari 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman har publicerats idag genom särskilt pressmeddelande och finns tillgänglig på www.hanza.com. Kallelse beräknas införas i Post- och inrikes tidningar den 22 januari 2018 och samma dag beräknas annons om att kallelse skett införas i Svenska Dagbladet. Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 21 februari 2018.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Styrelseledamöterna och aktieägarna Gerald Engström (för egen räkning samt via bolaget Färna Invest AB), Francesco Franzé och Håkan Halén, VD Erik Stenfors samt aktieägaren Massimiliano Franzé har åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 44% procent av Företrädesemissionen.

Vidare har styrelseledamöterna Gerald Engström (via bolaget Färna Invest AB), Francesco Franzé samt Håkan Halén (genom bolaget Halén Invest AB) åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 56% procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad genom de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som beskrivs ovan.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 februari 2018 Extra bolagsstämma i HANZA
19 februari 2018 Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017 offentliggörs 
21 februari 2018 Första dag för handel med HANZAs aktier exklusive   teckningsrätter
21 februari 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
22 februari 2018 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen, dvs   aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla   teckningsrätter för att delta i Företrädesemissionen
27 februari – 9 mars 2018 Handel i teckningsrätter
27 februari – 13 mars 2018 Teckningsperiod
Vecka 11, 2018 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

 

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bank AB (publ.) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till HANZA i anledning av Företrädesemissionen.

Stocksund den 18 januari 2018

HANZA Holding AB (publ)

För ytterligare information besök www.hanza.com eller kontakta:

Erik Stenfors, VD, 070-950 80 70, erik.stenfors@hanza.com.  

Lars Åkerblom, CFO, 070-794 98 78, lars.akerblom@hanza.com.

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 07.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”), varken från HANZA, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HANZA kommer endast att ske genom det prospekt som HANZA avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som framgår av ett godkänt och offentligjort prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). HANZA avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00