HANZA: Delårsrapport januari - september 2021

HANZA Holding AB (publ) redovisar en god organisk tillväxt och en fortsatt lönsamhetsökning under det tredje kvartalet 2021. Vidare har bolaget genomfört ett förvärv i Tyskland i oktober och ser en fortsatt positiv utveckling framöver.

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 18,7 % till 597 MSEK (503).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 37,5 MSEK (21,4),
  vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,3 % (4,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,9 MSEK (6,6),
  vilket motsvarar 0,56 SEK per aktie (0,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,3 MSEK (25,9).

Niomånadersperioden 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 8,3 % till 1 799 MSEK (1 661).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 100,4 MSEK (29,2),
  vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 % (1,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 55,0 MSEK (-6,6),
  vilket motsvarar 1,56 SEK per aktie (-0,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,2 MSEK (120,2).

Vd Erik Stenfors kommenterar rapporten

”Vår organiska tillväxt ökade till 12 % i det tredje kvartalet. Det är en bra ökning med tanke på de globala materialutmaningarna. Vi såg under kvartalet även en ökad orderingång i Tyskland, vilket dock ännu inte visat sig i omsättningssiffrorna.”

”Vi uppnådde en rörelsemarginal om 6,3 % i kvartal tre, trots att semesterperioden påverkar lönsamheten negativt. Det betyder att vi ser en lönsamhetsökning från såväl motsvarande kvartal föregående år som kvartal två i år.”

”I oktober förvärvade vi ett elektronikbolag i Tyskland. Förvärvet gjordes i enlighet med vår förvärvsmodell med avseende på geografi, teknologi och kundportfölj. HANZA har en fortsatt stabil finansiell situation, varför vi valde att genomföra affären kontant. Förvärvet är viktigt för framtiden och vi hälsar ytterligare 150 medarbetare varmt välkomna till HANZA.”

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 november 2021, kl 07.30. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Taggar: