Bokslutskommuniké januari-december 2018

 • Periodens hyresintäkter ökade till 3 231 mkr (1 620) 
 • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 97,4 procent (98,6)
 • Exklusive ombyggnadsvakanser var den reella uthyrningsgraden 98,5%
 • Periodens driftnetto ökade till 1 751 mkr (805)
 • Finansnettot uppgick till -672 mkr (-363)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 1 142 mkr (344)
 • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 2 562 mkr (1 776)
 • Värdeförändring i derivat uppgick till 11 mkr (4)
 • Periodens resultat uppgick till 3 023 mkr (1 577)
 • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 24 737 mkr (22 085) och avyttringar uppgick till 13 mkr (526)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 748 kr (933)

2018 har präglats av kraftig tillväxt. Transaktionsvolymen uppgick till 25 miljarder SEK, med förvärv i framför allt Köpenhamn och Oslo. Kompletteringsförvärv har skett i Sverige i större regionsstäder såsom Malmö, Lund, Linköping, Norrköping, Uppsala och Gävle”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”För att säkerställa en fortsatt hållbar och lönsam tillväxt, samt för att möta de krav som ställs på organisationen, har vi inom HST rekryterat flertalet nyckelpersoner. Under det gångna året utökade vi personalstyrkan med ca 100 nya medarbetare. Ett stort tack till alla er som dagligen bidrar med att skapa förtroende för Heimstaden.

Ni är vår absolut viktigaste tillgång”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterliggare information, vänligen kontakta;

Patrik Hall, VD                       0705 - 85 99 56       patrik.hall@heimstaden.com

Ingvor Sundbom, CFO          0707 - 88 66 50       ingvor.sundbom@heimstaden.com

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 37 300 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 72 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.