Delårsrapport januari-september 2019

Report this content
 • Periodens hyresintäkter ökade till 3 030 mkr (2 303)
 • Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 99,2% (-)
 • Periodens driftnetto ökade till 1 739 mkr (1 301)
 • Finansnettot uppgick till -872 mkr (-549)
 • Förvaltningsresultatet, rensat för valutaeffekter på lån, uppgick till 893 mkr (747)
 • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 3 324 mkr (1 977)
 • Periodens resultat uppgick till 2 904 mkr (2 322)
 • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 10 163 mkr (20 029)
 • Likvida medel uppgick till 2 381 mkr (1 894)
 • Outnyttjade krediter uppgick till 8 998 mkr (0)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1 313 kr (979)

Heimstaden Bostad har tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) om kreditfacilitet på 3 miljarder SEK i syfte att stödja byggande av 3 300 prisvärda bostäder med hög energieffektivitet och därigenom minska den allvarliga bostadsbristen i Sverige”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

 Kvartalets förvaltningsresultat växer som förväntat givet de senaste 12 månadernas förvärv. Vi ser också en fortsatt positiv värdeutveckling i vårt fastighetsbestånd från samtliga geografiska segment”, fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                                                                                     0705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden   0705 29 31 44      magnus.nordholm@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 09:00 CET.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 41 300 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 90 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.