Heimstaden Bostad växer med ökad finansiell styrka

Report this content

Heimstaden Bostad AB stärker sin kapitalbas med totalt 9,5 miljarder SEK genom en riktad nyemission till huvudägarna Heimstaden AB och Alecta. 

Samtidigt förvärvar företaget 10 447 bostäder och 83 kommersiella enheter, motsvarande 866 171 kvm i Nederländerna med ett fastighetsvärde på 18 miljarder SEK från Heimstaden AB. Förvärvet finansieras med banklån och en del av nyemissionen och kommer att slutföras idag.

Efter denna transaktion äger Heimstaden Bostad 51 755 bostäder med ett marknadsvärde om 108 miljarder SEK med en årlig hyresintäkt på 5,2 miljarder SEK.

Dessutom har Heimstaden Bostad tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva de kvarvarande fastigheterna i Heimstaden AB, liksom Alectas bostadsportfölj i Helsingborg. De avtalade fastighetsvärdena i dessa två transaktioner uppgår till totalt 2,6 miljarder SEK. Efter en tillfredsställande due diligence slutförs dessa förvärv i december.

Heimstaden Bostad har beslutat att utöka sin huvudmarknad från Norden till att även omfatta merparten av Europa. För att förtydliga Heimstaden ABs och Heimstaden Bostads strategier är ambitionen att framtida fastighetsinvesteringar på huvudmarknaden görs i Heimstaden Bostad.

Förutom tidigare kapitaltillskott och det egna kapital som emitterats till transaktionerna ovan, har Alecta åtagit sig att bidra med ytterligare 7,5 miljarder SEK i kapitaltillskott till Heimstaden Bostad för att stödja företagets framtida utveckling.

Vi tycker om vårt nära samarbete med Alecta för att utveckla Heimstaden Bostad, och med en betydande mängd nytt kapital kan vi växa vårt företag i marknader som vi känner väl, vilket är spännande och motiverande för oss alla”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Heimstaden Bostad har en utmärkt plattform för fortsatt europeisk tillväxt. Alectas investering återspeglar vår positiva syn på reala tillgångar i allmänhet och bostäder i synnerhet. Vi tror att denna investering kommer att skapa god avkastning för våra sparare på lång sikt”, säger Frans Heijbel, Chef för reala tillgångar utland på Alecta och styrelseordförande i Heimstaden Bostad AB. 

Företaget har tidigare kommunicerat en ambition att förbättra sin rating till BBB senast i juni 2020. 

"Vi är övertygade om att vi snart når vår BBB rating och har satt ett nytt mål för BBB+ till sommaren 2021", säger Magnus Nordholm, tillförordnad CFO Heimstaden. 

Från och med idag har finanspolicyn justerats gällande intervall för nyckeltalet Nettoskuld/Nettoskuld+Eget kapital till 45-55 procent.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                                                                                      0705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Frans Heijbel, Styrelseordförande                                                                        0725 71 96 26      frans.heijbel@alecta.se

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden    0705 29 31 44      magnus.nordholm@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 13:00 CET.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 41 300 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 90 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Prenumerera

Dokument & länkar