Bokslutskommuniké januari-december 2018

 • Periodens hyresintäkter ökade till 3 393 mkr (2 013) 
 • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 97,3 procent (98,7)
 • Reell uthyrningsgrad exklusive ombyggnadsvakanser var 98,6 procent
 • Periodens driftnetto ökade till 1 810 mkr (1 027)
 • Finansnettot uppgick till -753 mkr (-459)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 989 mkr (515)
 • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 2 744 mkr (2 202)
 • Värdeförändring i derivat uppgick till 11 mkr (24)
 • Periodens resultat uppgick till 3 204 mkr (2 064)
 • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 21 696 mkr (22 878 ) och avyttringar uppgick till 148 mkr (1 146)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 127 kr (116)

2018 har präglats av kraftig tillväxt. Transaktionsvolymen uppgick till 22 miljarder SEK, med förvärv i framför allt Köpenhamn och Oslo. Kompletteringsförvärv har skett i Sverige i större regionsstäder såsom Malmö, Lund, Linköping, Norrköping, Uppsala och Gävle. I Danmark arbetar vi även med att sätta upp lokala förvaltningskontor, så att vi inom snar framtid får en tydligare närvaro och själva kan hantera förvaltningen”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

För att säkerställa en fortsatt hållbar och lönsam tillväxt, samt för att möta de krav som ställs på organisationen, har vi inom HST rekryterat flertalet nyckelpersoner. Under det gångna året utökade vi personalstyrkan med ca 100 nya medarbetare. Ett stort tack till alla er som dagligen bidrar med att skapa förtroende för Heimstaden.

Ni är vår absolut viktigaste tillgång”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden AB         0707-88 66 50      ingvor.sundbom@heimstaden.com  

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com