Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Report this content

Heimstaden AB (publ) höll den 28 maj 2020 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. 

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att till stämmans förfogande stående medel, 17 906 033 955 kronor, ska disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 17 859 185 955 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle och avstämningsdagar beslutades i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2020, den 5 oktober 2020, den 5 januari 2021 och den 5 april 2021.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja Ivar Tollefsen, John Giverholt, Magnus Nordholm och Patrik Hall.
  • Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara två. Stämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt Ingemar Rindstig som revisorer för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Peter von Knorring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

För ytterliggare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                  +46 705 85 99 56            patrik.hall@heimstaden.com

Therese Altenby, Chefsjurist             +46 40 660 20 72           therese.altenby@heimstaden.com     

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 132 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar