Delårsrapport januari-juni 2018

  • Periodens hyresintäkter ökade till 1 542 mkr (880)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,3 procent (99,4)
  • Driftnettot ökade totalt till 802 mkr (440)
  • Finansnettot uppgick till -334 mkr (-188)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 463 mkr (233)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 605 mkr (928)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till -12 mkr (3)
  • Periodens resultat ökade till 1 725 mkr (967)
  • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 14 102 mkr (3 802) och avyttringar uppgick till 156 (426)
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 121 kr (57)

Med en investeringskapacitet större och starkare än någonsin har vi funnit bra kompletterande affärsmöjligheter i både Sverige och Danmark. Vi har under första halvåret utökat vårt svenska fastighetsbestånd med knappt 2500 lägenheter på redan etablerade orter, komplement som stärker vår lokala förvaltning och skapar driftskostnadsfördelar

Innan midsommar ingick vi dessutom ett ramavtal med projektutvecklaren Magnolia, där vi under de kommande fem åren förvärvar nyproduktionsprojekt i Storstockholm och Öresundsregionen till ett idag fastställt pris. Portföljen omfattar 14 bostadsprojekt och 5 300 lägenheter i direkt anslutning till spårbunden trafik eller annan kollektiv kommunikation”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

I juli månad rörde vi oss för första gången utanför Nordens gränser genom att underteckna ett förvärv i Berlin, Tyskland. Tillträde kommer ske under hösten och vi arbetar nu för fullt med att få hela operationsapparaten på plats för eventuella ytterligare förvärv”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB      0705-29 31 44    magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och Danmark. Heimstaden har ca 35 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 66,6 mdkr värde. Heimstaden har en preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com