Heimstaden avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2019-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN),

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Heimstaden”) har givit DNB, Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). En marknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder Heimstaden innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 16 september 2019, ISIN SE0006259669 och med utestående volym om SEK 1 250 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 1 250 000 000 mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100.20% av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 13 maj 2019.

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: https://ir.heimstaden.com/sv/obligationer.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 23 maj 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 31 maj 2019. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna blir framgångsrik. 

Heimstaden avser att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en emission av de Nya Obligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 10 september 2014. Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till DNB, Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska). 

  

Dealer managers och joint bookrunners:

DNB Markets a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch: +47 23 26 80 99, 
bond.syndicate@dnb.no 

Nordea Bank Abp: +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com 

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ingvor Sundbom, CFO                                   +46 707 88 66 50                    ingvor.sundbom@heimstaden.com 

Adam Lindh, Finanschef                                 +46 708 83 96 74                   adam.lindh@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 13:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 83 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com