Heimstaden emitterar obligationer, offentliggör resultaten av återköpserbjudande samt förtidsinlöser befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Obligationsemission

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Heimstaden”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 500 miljoner under ett ramverk om totalt SEK 1 750 miljoner. Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 325 baspunkter och slutligt förfall 31 maj 2023 (de ”Nya Obligationerna”). Heimstaden avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

”Vi är tacksamma för det förtroende som kapitalmarknaden återigen visat Heimstaden. Den här gången genom en framgångsrik refinansiering av en av bolagets utestående obligationer där vi dessutom gavs möjligheten att emittera ytterligare SEK 250 miljoner som kommer finansiera Bolagets fortsatta utveckling”, säger Ingvor Sundbom, CFO Heimstaden.

Frivilligt återköpserbjudande

Heimstaden offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Heimstadens utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 16 september 2019, ISIN SE0006259669 och med utestående belopp om SEK 1 250 miljoner (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 den 23 maj 2019. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominella belopp om SEK 1 001 miljoner.

Heimstaden meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,20% av nominellt belopp. Heimstaden kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 31 maj 2019.

Förtidsinlösen

Heimstaden meddelar vidare att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 10 september 2014 (”Förtida Inlösen”). Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 20 juni 2019.

DNB, Nordea och Swedbank har varit dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

Dealer managers och joint bookrunners:

DNB Markets a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch: +47 23 26 80 99, bond.syndicate@dnb.no

Nordea Bank Abp: +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ingvor Sundbom, CFO                       +46 705 85 99 56                          ingvor.sundbom@heimstaden.com

Adam Lindh, Head of Finance           +46 708 83 96 74                           adam.lindh@heimstaden.com  

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 18:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 83 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar