• news.cision.com/
  • Heimstaden/
  • Heimstaden emitterar ytterligare SEK-obligationer om 1 400 mkr, offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt underrättar om förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer

Heimstaden emitterar ytterligare SEK-obligationer om 1 400 mkr, offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt underrättar om förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer

Report this content

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans Heimstadens pressmeddelande daterat den 13 januari 2021 kl. 09:34 CET samt därtill hörande Tender Information Document (såsom definierat i och bilagt de pressmeddelandet).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Obligationsemission
Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 1 400 mkr, varav 700 mkr i båda av dess befintliga obligationer 2020/2024 och 2020/2025, vardera med en ram om SEK 5 000 mkr. Förfallodatum för de ytterligare obligationerna är den 15 januari 2024 och den 15 oktober 2025 och prissattes båda till en kurs om 100,25% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 319 respektive 394 baspunkter.

Likviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas till finansiera återköpserbjudandet och förtidsinlösen av Heimstadens 1,250 mkr seniora icke-säkerställda obligationer som förfaller den 18 maj 2021. Återstående likvid kommer att användas till allmänna företagsändamål.

En ansökan kommer att göras avseende upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Frivilligt återköpserbjudande
Heimstaden offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Heimstadens seniora icke-säkerställda obligationer som förfaller den 18 maj 2021, ISIN SE0009895055 med utestående volym om SEK 1 250 mkr (”Obligationerna”), . Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CET den 19 januari 2021. Innehavare av Obligationer har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 896 mkr.

Heimstaden att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa samtliga Obligationer som accepterats till ett pris om 100,50% av nominellt belopp. Heimstaden kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 26 januari 2021.Efter likviddagen avser Heimstaden annullera samtliga återköpta Obligationer.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom en sekundärmarknadstransaktion hos dealer managers, Nordea Bank Abp and Swedbank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av transaktionen med sina lokala kontaktpersoner.

Förtidsinlösen
Heimstaden kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Obligationer som inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med klausul 9.3.2 under obligationsvillkoren. Obligationerna kommer genom förtida inlösen bli inlösta till ett pris motsvarande 100,00% av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för förtida inlösen vilken förväntas vara den 16 februari 2021.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers:
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, kontakta:
Arve Regland, Finansdirektör
+47 47 90 77 00
arve.regland@fredensborg.noAdam Lindh, Finanschef
+46 708-83 96 74

adam.lindh@heimstaden.com

 

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 100 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 139 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

 

Denna information är sådan information som Heimstaden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 08.00 CET.