• news.cision.com/
  • Heimstaden/
  • Heimstaden kallar till årsstämma och föreslår bland annat en ny styrelsesammansättning, aktiesplit och bemyndigande för emission av preferensaktier

Heimstaden kallar till årsstämma och föreslår bland annat en ny styrelsesammansättning, aktiesplit och bemyndigande för emission av preferensaktier

Report this content

Heimstaden AB (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) kallar till årsstämma och föreslår bland annat en ny styrelsesammansättning, aktiesplit 10:1 och ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 miljoner preferensaktier, motsvarande 40 miljoner preferensaktier efter aktiespliten. Årsstämman planeras hållas den 8 april 2021 och kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande idag.

Ny styrelsesammansättning
Heimstadens nuvarande styrelse består av Ivar Tollefsen, som är styrelseordförande, Patrik Hall, Magnus Nordholm och John Giverholt. Ivar Tollefsen kommer att vara kvar som ordförande och John Giverholt kommer att vara kvar som styrelseledamot. Magnus Nordholm och Patrik Hall föreslås inte till omval.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och de två nya ledamöter som föreslås väljas är:

  • Vibeke Krag
  • Fredrik Reinfeldt

Vibeke Krag är en kvalificerad yrkesperson med bred VD- och styrelseerfarenhet från stora bolag inom finans, försäkring och energi. Hon innehar för närvarande styrelseuppdrag i flera bolag, såsom Gjensidige Forsikring ASA (2018-), Nykredit A/S (2017-) och danska konkurrens- och konsumentmyndigheten (2015-). Från 2010 till 2014 var hon VD på Codan Forsikring A/S. Hon har en juristexamen från Köpenhamns Universitet.

Fredrik Reinfeldt är en erfaren politiker och affärsman som ledde det svenska moderata partiet under 12 år (2003-2015) och var Sveriges statsminister under åtta år (2006-2014). Han innehar för närvarande uppdrag som styrelseordförande för Centrum för AMP (2019-) och som politisk rådgivare till Nordic Capital. Han har även erfarenhet från uppdrag som styrelseordförande för Extractive Industries Transparency Initiative (2016-2019), senior rådgivare åt Bank of America Merrill Lynch (2016-2020) och som styrelseledamot i Max Matthiessen AB (2016-2020). Han är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet.

Den nya styrelsen kommer att tillföra en betydande kompetens och erfarenhet till styrelsen och bidra till Heimstadens fortsatta utveckling framöver.

Aktiesplit
Bolaget har för närvarande 15 547 750 utestående aktier av vilka 13 204 000 är stamaktier och 2 343 750 är preferensaktier. Efter aktiespliten 10:1 kommer Bolaget att ha 155 477 500 utestående aktier, av vilka 132 040 000 kommer att vara stamaktier och 23 437 500 preferensaktier. Syftet med den föreslagna aktiespliten 10:1 är att skapa förutsättningar för förbättrad likviditet i Bolagets preferensaktier. I samband med aktiespliten föreslås tekniska ändringar av bolagsordningen. Den årliga preferensaktieutdelningen justeras från 20,00 kronor till 2,00 kronor per preferensaktie och inlösenbeloppet och preferensaktiernas rätt till skiftesandel vid Bolagets upplösning justeras från 375 kronor till 37,50 kronor per preferensaktie för perioden fram till den 1 juni 2025 och från 330 kronor till 33,00 kronor per preferensaktie för perioden från och med den 1 juni 2025. Justeringarna medför inga förändringar av preferensaktiernas rättigheter.

Preferensaktieägare behöver inte vidta någon aktiv åtgärd för att delta i aktiespliten då denna kommer ske per automatik efter att årsstämman har fattat erforderliga beslut, besluten registrerats av Bolagsverket och ändringarna har genomförts i Euroclears system. Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för aktiespliten. Närmare information om sista dag för handel med preferensaktierna och när handeln i de uppdelade preferensaktierna inleds kommer att offentliggöras efter att avstämningsdagen har fastställts.

Bemyndigande att emittera aktier
Heimstaden bedömer att förutsättningarna är goda för en fortsatt tillväxt genom investeringar i bostadsfastigheter i linje med Bolagets långsiktiga strategi. Syftet med förslaget om bemyndigande att nyemittera preferensaktier är att kunna erbjuda befintliga och nya aktieägare i Heimstaden en möjlighet att teckna sig för preferensaktier när investeringsmöjligheter uppstår för Heimstaden, såväl direkt som indirekt genom Heimstaden Bostad AB (publ). Förslaget avser emission av preferensaktier med eller utan företrädesrätt för befintliga preferensaktieägare.

Tillsammans bidrar aktiespliten och bemyndigandet att emittera nya preferensaktier till att optimera Heimstadens aktie- och kapitalstruktur.

Vinstutdelning
Slutligen föreslås att årsstämman ska besluta om utdelning till preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen motsvarande 20 kronor per preferensaktie (eller 2 kronor per preferensaktie efter föreslagen aktiesplit) med kvartalsvisa utbetalningar. Utdelningen på de befintliga preferensaktierna kommer att uppgå till 46 875 000 kronor. Utdelningen på de preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet att emittera nya preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, kommer att uppgå till totalt 80 000 000 kronor (om bemyndigandet utnyttjas till att emittera maximalt möjligt antal preferensaktier och förutsatt att dessa i sin helhet emitteras före första avstämningsdagen efter årsstämman). Det föreslås också att årsstämman beslutar om vinstutdelning till ägare av stamaktier med ett totalt belopp om 1 000 000 000 kronor, cirka 75,73 kronor per aktie (innan den föreslagna aktiespliten). Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för utdelningen på stamaktierna.  

 
För ytterligare information, kontakta:
Patrik Hall, VD
+46 705-85 99 56
patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, Finansdirektör
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare and Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om cirka 170 Mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00, samt certifiedadviser@penser.se. Före mer information, se www.heimstaden.com

Informationen är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 mars 2021 kl. 08:00.

 

Prenumerera