Heimstaden offentliggör proforma och prospekt samt ansöker om upptagande till handel av hybridobligationer

Offentliggörande av proforma 

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) publicerade genom pressmeddelande den 1 april 2019 preliminär proforma i syfte att beskriva Bolagets finansiella ställning före och efter vissa större transaktioner som har genomförts under 2019. Bolaget offentliggör genom detta pressmeddelande den slutliga proformaredovisningen som har granskats av Bolagets revisor Ernst & Young. Den information som presenteras i proformaredovisningen skiljer sig inte från de preliminära
proforma-uppgifterna.

Offentliggörande av prospekt och ansökan om upptagande till handel

Bolaget emitterade den 11 april 2019 hybridobligationer om 2 000 miljoner SEK. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 9 maj 2019. Med anledning av noteringsansökan har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Proformarapporten med tillhörande revisorsyttrande samt prospektet finns tillgängliga på Heimstadens hemsida www.heimstaden.com och biläggs även detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Ingvor Sundbom, CFO        +46 707 88 66 50      ingvor.sundbom@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef     +46 708 83 96 74      adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com