Kallelse till Årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2018 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018), dels anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 23 april 2018 kl. 16.00.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2018, Att: Carl-Fredrik Streiby, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö; via e-post till arsstamma@heimstaden.com eller på Bolagets hemsida ir.heimstaden.com/sv/arsstamma. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till årsstämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 21 april 2018, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 20 april 2018).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut i fråga om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Ingen utdelning lämnas till stamaktierna.

Utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen. Till stämmans förfogande stående medel, 7 948 979 074 kronor, ska således disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 7 902 104 074 kronor, ska överföras i ny räkning.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2018, den 5 oktober 2018, den 5 januari 2019 och den 5 april 2019.

För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Styrelse och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 9­–10)

Aktieägaren Fredensborg AS som representerar ca 86,2 procent av aktierna och ca 98,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter.

Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås nyval av John Giverholt samt omval av Ivar Tollefsen, Patrik Hall och Magnus Nordholm till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Ossie Everum har avböjt omval.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com, senast från och med fredagen den 6 april 2018, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Malmö i mars 2018

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56       patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD      0705-29 31 44       magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:30 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden har ca 30 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 50,3 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar