Korrigerad intjäningsförmåga

Report this content

Heimstaden är ett mycket transaktionsaktivt fastighetsbolag med många avtalade förvärv. Dessvärre medförde några sent framflyttade tillträden, gällande avtalade förvärv, att vår beräkningsmodell för aktuell intjäning blev felaktigt uppdaterad varpå att vår offentliggjorda intjäningsförmåga i Bokslutskommunikén blev felaktig. 

Bilagt återfinns vår korrigerade intjäningsförmåga.

Vi vill ännu en gång förtydliga att vår intjäningsförmåga ej är en prognos för innevarande år eller de kommande 12 månaderna utan är endast att betrakta som en teoretisk ögonblicksbild och presenteras enbart för illustrationsändamål.

Aktuell intjäningsförmåga tar sin utgångspunkt i de fastigheter som ägs per 31 december 2017 och dess finansiering varvid aktuell intjäningsförmåga illustrerar den intjäning på årsbasis som Heimstaden har härefter. Transaktioner med tillträde efter den 31 december är därmed inte inkluderade i beräkningen.

Således ingår inte de under 2017 aviserade förvärven, med tillträde efter 2017-12-31, uppgående till ca 7,9 mdkr med tillhörande kontrakterade investeringar/byggprojekt om 2,8 mdkr, totalt 10,7 mdkr. Ej heller ingår, de under 2018, avtalade och aviserade förvärven om ca 11,3 mdkr. 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com

Carl-Fredrik Streiby, Ekonomidirektör                0763-93 78 69 carl-fredrik.streiby@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 16:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och Danmark. Heimstaden har ca 30 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 50,3 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.