Valberedning inför Hemfosa Fastigheters årsstämma 2015

Vid Hemfosa Fastigheters årsstämma den 4 mars 2014 beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2015 ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammanställning av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen:

Mats Andersson, Fjärde AP-fonden,

Christer Wachtmeister, Kåpan Pensioner,

Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring,

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt

Bengt Kjell, styrelseordförande

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2015 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@hemfosa.se eller via bolagets postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 30 november 2014.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 0705 94 5398

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar