Kallelse till extra bolagstämma i Hemtex AB (publ)

Enligt begäran från ICA Gruppen AB som efter fullföljd av sitt offentliga uppköpserbjudande avseende Hemtex AB (publ) (”Hemtex”) äger mer än 90 procent av aktierna i Hemtex kallas aktieägarna i Hemtex, org. nr. 556132-7056, till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2015 kl. 13:00 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska onsdagen den 28 oktober 2015 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels göra anmälan till Hemtex onsdagen den 28 oktober 2015 under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller via e-post ir@hemtex.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 28 oktober 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.

Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Hemtex på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Hemtex webbplats ir.hemtex.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande

2.          Val av ordförande vid stämman

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd

4.          Godkännande av dagordningen

5.          Val av en eller två justerare

6.          Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.          Fastställande av antal styrelseledamöter

8.          Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkten 7. Fastställande av antal styrelseledamöter

ICA Gruppen AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna Margareta K E Adlercreutz, Ingemar Charleson, Christel Kinning och Rocky af Ekenstam Brennicke har meddelat såväl ICA Gruppen som Hemtex att de kommer att frånträda sina befattningar i och med den extra bolagsstämman. ICA Gruppens förslag innebär således att styrelsen kommer att bestå av ledamöterna Stein Petter Ski, Liv Forhaug samt Mats Holgerson.

Antal aktier och röster

I Hemtex finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 95 835 506 aktier och röster. Hemtex innehar inga egna aktier.

Handlingar

De fullständiga beslutsförslagen enligt ovan finns intagna i kallelsen samt finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com) och hos Hemtex på ovan angiven adress, samt sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även läggas fram på stämman.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Borås i oktober 2015

Hemtex AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hemtex presschef Manuel Ferrer
Telefon: +46 (0)70 666 02 59
E-post: manuel.ferrer@hemtex.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2015 kl. 08:00.

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.