Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB (publ)

 

Vid Hemtex AB:s (publ) årsstämma i Borås idag fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2011.

Styrelsearvode 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 020 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor vardera.

Arvode till bolagets ersättningskommitté beslutades utgå med totalt 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till övriga ledamöter (2 st.) med 25 000 kronor.

Arvode till bolagets revisionsutskott beslutades utgå med totalt 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till övriga ledamöter (2 st.) med 25 000 kronor.

Styrelseledamöter 

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Meta Persdotter, Margareta Adlercreutz och Stein-Petter Ski. Stein-Petter Ski valdes till ordförande.

Valberedning 

Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna valberedningsprinciperna finns tillgängliga på www.hemtex.com.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59. 

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappers­marknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 17.00 den 17 april 2012.

 

 

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera