Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson och Ulrika Francke och samt nyval av John Brandon, Henrik Henriksson, Hans Vestberg, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen såsom ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson valdes till styrelsens ordförande och Hans Vestberg till styrelsens vice ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 400 000 kronor till ordföranden, 850 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 550 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 225 000 kronor och ledamot däri 175 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,48 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 4 maj 2017. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
11 maj 2017.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Gun Nilsson och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson, Ulrika Francke och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till upp till 150 procent av grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 19:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar