Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden 

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen och Gun Nilsson. Georg Brunstam valdes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 645 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Georg Brunstam (ordförande) och Märta Schörling Andreen till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson (ordförande), Malin Persson och Märta Schörling Andreen till ledamöter i revisionsutskottet.

Utdelning  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,95 kr per aktie för räkenskapsåret 2017 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 26 april 2018.

Valberedning  

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) samt Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 130 procent av den fasta ersättningen. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller vanligtvis en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Gunnarsson
CFO/IR
karin.gunnarsson@hexpol.com
+46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.


 

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera