Årsstämma i HEXPOL AB

Report this content

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken. Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen och Gun Nilsson. Alf Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 840 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevall, båda verksamma vid Ernst & Young AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år. Stämman beslutade vidare om omval av auktoriserade revisorerna Ola Larsmon och Peter Gunnarsson till revisorssuppleanter för en mandatperiod om ett år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Alf Göransson (ordförande) och Märta Schörling Andreen till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson (ordförande), Malin Persson och Märta Schörling Andreen till ledamöter i revisionsutskottet.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 6,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2021 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 2 maj 2022.

Valberedning
Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2023 omvaldes Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Jesper Wilgodt (Alecta Pensionsförsäkring) samt nyvaldes Hjalmar Ek (Lannebo fonder). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Vice VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i polymera material för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2021 uppgick till 16 005 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 5 000 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

 

Taggar:

Prenumerera