Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 – Fortsatt tillväxt och starka marginaler

 • Försäljningen ökade med 11 procent till 2 596 MSEK (2 331).
 • Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 456 MSEK (344**).
 • Rörelsemarginalen ökade till 17,6 procent (14,8**).
 • Resultat efter skatt ökade med 32 procent till 326 MSEK (248).
 • Resultat per aktie ökade med 32 procent till 0,95 SEK (0,72).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 562 MSEK (517).

Helår 2015 – Mycket stark tillväxt och starka marginaler

 • Försäljningen ökade med 26 procent till 11 229 MSEK (8 919).
 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 1 964 MSEK (1 456**).
 • Rörelsemarginalen ökade till 17,5 procent (16,3**).
 • Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 1 393 MSEK (1 048).
 • Resultat per aktie ökade med 33 procent till 4,05 SEK (3,05).
 • Integrationen av de under 2014/2015 förvärvade enheterna (Kardoes, Vigar Rubber Compounding, Portage Precision Polymers och RheTech Thermoplastic Compounding) genomfördes framgångsrikt.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 2 185 MSEK (1 676).
 • Årsstämmans beslut om en aktiesplit 10:1, där varje aktie delas upp i tio aktier, genomfördes i maj.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 SEK per aktie (1,20), en ökning med 42 procent.

VD-kommentar

”Det fjärde kvartalet 2015 var återigen ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen – vårt i särklass bästa fjärde kvartal. Koncernens försäljning ökade med 11 procent och vårt rörelseresultat ökade kraftigt, +33 procent, samtidigt som det operativa kassaflödet återigen var mycket starkt, 562 MSEK. Vi hade stark försäljningstillväxt främst tack vare våra (under 2014 och 2015) förvärvade enheter och positiva valutaeffekter. Försäljningen har påverkats negativt av att försäljningspriserna har varit väsentligt lägre då priserna på våra huvudsakliga råmaterial har varit väsentligt lägre än motsvarande kvartal föregående år. Volymutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år var positiv i samtliga geografiska regioner och under kvartalet var priskonkurrensen fortsatt stark på samtliga marknader.

Under 2015 har vi fortsatt att förbättra våra marknadspositioner och integrationen av de förvärvade enheterna har genomförts framgångsrikt. Vår finansiella ställning är fortsatt mycket stark och med en nettokassa på 454 MSEK är vi väl rustade för fortsatt expansion. I början av året slutfördes förvärvet av RheTech Thermoplastic Compounding och verksamheten har utvecklats enligt plan.”                                                                                                            

                                                                                                        Georg Brunstam, VD och Koncernchef

** Inklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader (Vigar) 38 MSEK

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: 46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: 46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2015 uppgick till 11 229 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2016.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar