Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018 – Ökad försäljning och högre rörelseresultat

 • Försäljningen ökade med 22 procent till 3 557 MSEK (2 926).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 522 MSEK (467).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 procent (16,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 405 MSEK (449 inkl. engångseffekter om 104 MSEK av skattereformen i USA).  
 • Resultat per aktie uppgick till 1,18 SEK (1,31 inkl. engångseffekter av skattereformen i USA).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 679 MSEK (609).
 • I början av oktober förvärvades 80 procent av aktierna i Mesgo Group, en ledande Compounder i Europa inom avancerade compounds.

Helår 2018 – Ökad försäljning och högre resultat  

 • Försäljningen ökade med 13 procent till 13 770 MSEK (12 230).
 • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 2 150 MSEK (1 986).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,6 procent (16,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 1 646 MSEK (1 527).
 • Resultat per aktie ökade med 8 procent till 4,78 SEK (4,44).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 2 019 MSEK (2 001).
 • Två strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 SEK per aktie (1,95), en ökning med 15 procent.

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 22 procent, volymutvecklingen var positiv, och rörelseresultatet ökade med 12 procent. Vi är mycket nöjda med våra två senaste strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group. Dessa förvärv har givit oss en bättre position inom avancerade elastomerer och har breddat vår geografiska närvaro i tre nya länder, samt har stärkt vår position i västra USA.

Helåret 2018 var vårt bästa år hittills med 13 procent högre försäljning och förbättrat resultat. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.”

                                                                                                                                                   Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera