Bokslutskommuniké 2020

Report this content

OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 3 402 MSEK (3 774).
 • Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 622 MSEK (423).
 • Rörelsemarginalen ökade med 63 procent till 18,3 procent (11,2).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till 622 MSEK (522).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 33 procent till 18,3 procent (13,8).
 • Resultat efter skatt ökade till 456 MSEK (336).
 • Resultat per aktie ökade med 35 procent till 1,32 SEK (0,98). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 1,32 SEK (1,20).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 023 MSEK (732), en ökning om 40 procent.
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (99).

JANUARI - DECEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 13 424 MSEK (15 508).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 935 MSEK (2 043).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,4 procent (13,2).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 2 011 MSEK (2 242).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 15,0 procent (14,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 409 MSEK (1 542).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,09 SEK (4,48). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 14 procent till 4,26 SEK (4,93)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 2 548 MSEK (2 607).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 76 MSEK (199).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 2,30 SEK per aktie (2,30).
 

"Ökade försäljningsvolymer och ytterligare sänkt kostnadsbas gav vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Under fjärde kvartalet fortsatte vi öka våra försäljningsvolymer, både jämfört med tidigare kvartal 2020 samt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kombinationen av ökade volymer och lägre kostnadsbas gav vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Fjärde kvartalet 2020 visade på en försäljning om 3 402 MSEK vilket är ca 1o procent lägre än motsvarande kvartal 2019, förklarat av negativa valutaeffekter och något lägre försäljningspriser. Rörelseresultatet för kvartalet ökade samtidigt med 19 procent från föregående års resultat exklusive jämförelsestörande poster om 522 MSEK till 622 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 18,3 procent (13,8). "

Georg Brunstam, VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Georg Brunstam, VD & Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Peter Rosén, vVD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 13:00.

Taggar:

Prenumerera