Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019 – Ökad försäljning och betydande strategiskt förvärv

 • Försäljningen ökade med 23 procent till 4 244 MSEK (3 443).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 583 MSEK (527).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 13,7 procent (15,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 355 MSEK (404).
 • Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 1,27 SEK (1,17). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 1,03 SEK (1,17).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 812 MSEK (516).
 • 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber Compounder i Nordamerika.
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 100 MSEK.

Jan-sep 2019 – Ökad försäljning och betydande strategiskt förvärv

 • Försäljningen ökade med 15 procent till 11 734 MSEK (10 213).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 6 procent till 1 720 MSEK (1 628).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 14,7 procent (15,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 206 MSEK (1 241).
 • Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 4 procent till 3,74 SEK (3,61). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 3,50 SEK (3,61).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 875 MSEK (1 340).

VD-kommentar

I det tredje kvartalet 2019 ökade försäljningen med 23 procent och rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent. Tack vare förvärven, främst Preferred Compounding, men även Mesgo Group och Kirkhill Rubber, ökade försäljningen kraftigt. Vi hade dock organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed fortsatt en avmattning i efterfrågan. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding och tillsammans kommer vi att kunna fortsätta utveckla vår compounding verksamhet i Amerika. Som ett led i integrationen av Preferred Compounding har vi startat upp ett omstruktureringsprojekt för att optimera verksamheten och extrahera kostnadssynergier.

Under januari-september 2019 ökade försäljningen med 15 procent och resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster ökade med 4 procent. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 40 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.

                                                                                                                                                              Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 13:00.

Taggar: