Halvårsrapport januari - juni 2020

ANDRA KVARTALET 2020

 • Försäljningen minskade med 31 procent till 2 526 MSEK (3 685).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 209 MSEK (551).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 8,3 procent (15,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 122 MSEK (413).
 • Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 66 procent till 0,41 SEK (1,20). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 0,35 SEK (1,20).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 225 MSEK (709).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 26 MSEK (0).

FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Försäljningen minskade med 11 procent till 6 694 MSEK (7 490).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 796 MSEK (1 137).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 11,9 procent (15,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 527 MSEK (851).
 • Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 31 procent till 1,70 SEK (2,47). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 1,53 SEK (2,47).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 752 MSEK (1 063).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 76 MSEK (0).

"Andra kvartalet 2020 visade på en försäljning om 2 526 MSEK, en minskning med 31 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den lägre försäljningen orsakades av Covid-19 och dess påverkan på såväl de länder vi befinner oss i samt de kunder som vi förser med våra produkter. Under andra kvartalet sänkte vi våra kostnader kraftigt jämfört med första kvartalet men den lägre försäljningen slog ändå igenom och vi såg ett justerat EBITA om 229 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 9,1 procent. Samtidigt stärkte vi ytterligare vår soliditet jämfört med föregående år till 63 procent.

HEXPOLs erfarna och decentraliserade organisation visar sin styrka i situationer som denna med stora och skiftande utmaningar. Varje enhet agerar snabbt och anpassar sig till de förutsättningar som gäller för dom lokalt, dels för att kunna supportera våra kunder men också för att säkerställa vår finansiella position. Samtidigt koordineras alla nödvändiga processer och resurser centralt för att på bästa sätt dra nytta av vår globala närvaro. När vi ser framåt är det uppenbart att Covid-19 pandemin och de åtgärder som vidtagits runt om i världen har en stor påverkan på oss alla. Inte minst råder det stor osäkerhet om vad vi kan förvänta oss framöver.

Vår tro är dock att HEXPOLs kombination av finansiell styrka och decentraliserade organisation ger oss bra förutsättningar för att ta oss igenom detta på ett bra sätt."

Peter Rosén, Tf VD & CFO

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Tillförordnad VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 800 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 11:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.