Halvårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 – Ökad försäljning och högre resultat

 • Försäljningen ökade med 7 procent till 3 461 MSEK (3 230).
 • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 561 MSEK (517).
 • Rörelsemarginalen ökade till 16,2 procent (16,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 16 procent till 426 MSEK (366).
 • Resultat per aktie ökade till 1,24 SEK (1,06).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 522 MSEK (423).

Första halvåret 2018 – Ökad försäljning och högre resultat

 • Försäljningen ökade med 6 procent till 6 770 MSEK (6 368).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 1 101 MSEK (1 049).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 procent (16,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 12 procent till 837 MSEK (745).
 • Resultat per aktie ökade till 2,43 SEK (2,16).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 824 MSEK (858).

VD-kommentar

Det andra kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal – vårt bästa kvartal hittills för såväl försäljningen som rörelseresultatet. Försäljningen ökade med 7 procent och volymutvecklingen var positiv. Försäljningen har påverkats positivt av att försäljningspriserna har varit högre då priserna på våra huvudsakliga råmaterial har ökat. Försäljningen var fortsatt stabil till fordonsrelaterade kunder samt till kunder inom bygg- och anläggningsindustrin, medan försäljningen förbättrades till kunder inom verkstads- och allmän industri. Rörelseresultatet ökade med 9 procent och rörelsemarginalen ökade till 16,2 procent. Resultat per aktie ökade till 1,24 SEK.

Första halvåret 2018 var starkt. Försäljningen ökade med 6 procent och resultat per aktie ökade till 2,43 SEK. Med en nettokassa om 56 MSEK är vår finansiella ställning fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion."

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)40 25 46 64

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 11:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.