HEXPOL Delårsrapport Januari - september 2020

Report this content

JULI - SEPTEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 3 328 MSEK (4 244).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 593 MSEK (583).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 17,8 procent (13,7).
 • Resultat efter skatt ökade till 426 MSEK (355).
 • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 1,24 SEK (1,03). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent till 1,24 SEK (1,27).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 773 MSEK (812).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (100).
 • Väsentlig händelse efter periodens utgång: Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 2,30 SEK per aktie (2,25).

JANUARI - SEPTEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 10 022 MSEK (11 734).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 1 389 MSEK (1 720).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 13,9 procent (14,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 953 MSEK (1 206).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,77 SEK (3,50). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 21 procent till 2,94 SEK (3,74)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 525 MSEK (1 875).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 76 MSEK (100).

Tredje kvartalet 2020 visade på en försäljning om 3 328 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med föregående kvartal positivt påverkat av efterfrågan som börjat återhämta sig. Samtidigt sjönk försäljningen med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den lägre försäljningen orsakades av Covid-19 och dess påverkan på såväl de länder vi befinner oss i samt de kunder som vi förser med våra produkter samt lägre försäljningspriser. Under tredje kvartalet fortsatte vi också sänka kostnaderna jämfört med tidigare kvartal. Det gör att vi levererade ett mycket starkt justerat EBIT om 593 MSEK (583), vilket motsvarar en marginal om 17,8 procent (13,7). Samtidigt genererades ett bra operativt kassaflöde om 773 MSEK (812).
HEXPOLs erfarna och decentraliserade organisation fortsätter visa sin styrka i situationer som denna med stora och skiftande utmaningar. Varje enhet agerar snabbt och anpassar sig till de lokala förutsättningar, dels för att kunna supportera våra kunder men också för att säkerställa vår finansiella position.
Covid-19 pandemin gör att osäkerheten framöver är fortsatt stor. Vi tror dock att vårt starka kundfokus i kombination med geografisk närhet till kunderna ger oss möjligheter att ytterligare bygga vår marknadsposition.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Tillförordnad VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 12:00.

Taggar: