High Yield Opportunity Fund AB (publ) offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 10 den 1 december 2021

Report this content

Stockholm 3 november 2021 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

SLUTLIGA VILLKOR

High Yield Opportunity Fund AB (publ):s (“Emittenten”) villkor för Vinstandelslån av den 21 oktober 2020 (”Allmänna villkoren”) ska gälla under program för Vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan ska ha samma innebörd som i det Grundprospekt och de tilläggsprospekt som upprättats för Programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och som godkänts av Finansinspektionen den 21 oktober 2020, den 3 och den 15 december 2020. Utöver dessa ska följande definitioner användas.

Tranchebenämning – den emission under vilken Vinstandelslån emitteras

Likviddatum – datum för när likviden ska vara Emittenten till handa

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa Slutliga Villkor i kombination, varför Investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 8.2 i Prospektförordningen på Emittentens webbplats.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 1 november 2021, varvid Lånet höjts med 0 SEK från 11 490 000 SEK till 11 490 000 SEK.

Instrumentspecifika villkor

1.

Lånenummer 2020:1 (ISIN: SE0014705042)
2. Tranchebenämning Emission 10 – den 1 december 2021
3. Likviddatum 2021-11-29
4. Startdag för ränteberäkning 2021-12-01

Erbjudandets former och villkor

1.

Emissionskurs Fastställs 2021-12-01
2. Emissionsdag 2021-12-01
3. Tillgänglig volym för teckning/Uppskattadenettointäkter vid fullteckning 2 988 510 000
4. Första och sista dag för teckning 2021-11-02 – 2021-11-25

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Vinstandelslån utgivna enligt Grundprospekt och  tilläggsprospekt.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 3 november 2021

Jan Lundquist

High Yield Opportunity Fund AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundquist, VD/ Portföljförvaltare, tfn 073 048 97 56, jan.lundquist@finserve.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se