High Yield Opportunity Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2020

Report this content

High Yield Opportunity Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. 
Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF-segment under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. 

Årsredovisningen finns även att tillgå på https://kreditfonden.se/high-yield-opportunity-fund/#finansiellinfo

  • Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 0,0 tkr.
  • Övriga intäkter 0,0 tkr.
  • Administrativa kostnader för perioden uppgick till 0,0 tkr.
  • Periodens resultat var 0,0 tkr.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 11 220 tkr.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 396,8 tkr.
  • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 100,00.
 

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2020  

Belopp 

Ränteintäkter och liknande resultatposter    0,0 tkr
Övriga intäkter      0,0 tkr
Administrativa kostnader    0,0 tkr
Rörelseresultat     0,0 tkr
Totalresultat    0,0 tkr
Kortfristiga fordringar     11 323,2 tkr
Likvida medel     396,8 tkr
Aktiekapital    500,0 tkr
Eget kapital    500,0 tkr
Övriga långfristiga skulder     11 220,0 tkr
Balansomslutning    11 720,0 tkr

Nyckeltal
Vinstandelränta i %    0,0
Balansomslutning tkr     11 720,0

 

KOMMENTAR

Verksamheten är nystartad och fonden har genomfört de initiala investeringarna under januari 2021 i samband med att likvid från den första emissionen av vinstandelslån betalats in. Bolaget har därför inte haft några intäkter under räkenskapsåret. Arvode har heller inte utgått till förvaltaren.

Vinstadelslånen noterades NGM Main Regulated, en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM), den 22 december 2020 i samband med styrelsens beslut om den första emissionen.  

Vi ser goda möjligheter för investering i high yield obligationer under de kommande åren i spåren efter den pågående covid-19 pandemin.

Peder Broms, VD/CIO High Yield Opportunity Fund AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peder Broms, VD High Yield Opportunity Fund AB (publ), tfn 072 522 0712,
peder.broms@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, CIO, tfn 070-575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare

Dokument & länkar