Delårsrapport jan-juni 2002

Report this content

HiQ - DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2002 HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation samt simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har 470 anställda och kontor i Sverige, Finland, Danmark och Norge. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se Delårsrapport för HiQ International AB (publ), org. nr 556529-3205. HiQ - omsättning 212,4 Mkr och EBITA 8,5 Mkr · Omsättningen uppgår till 212,4 (278,0) Mkr. · Resultat före goodwill (EBITA) uppgår till 8,5 (44,8) Mkr. Resultatet motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 4,0%. · Positivt kassaflöde i rörelsen. · I mars fick HiQ en ny order från Försvarets Materielverk på 24 Mkr för träningssimulatorer för JAS 39 Gripen och i juni ytterligare en order på 40 Mkr. · Ramavtal tecknas med Vägverket Produktion. · Ramavtal förnyas med Saab Automobile. · Förvärv av lönsam finländsk IT-konsult, Softplan, med 50 medarbetare i Helsingfors. · Nytt ramavtal tecknas med Nokia Mobile Phones i Danmark. · Nytt ramavtal som preferred supplier inom Research and development, IS/IT och Teknisk dokumentation tecknas med Ericsson. Marknadsutveckling Marknaden är fortsatt kärv och investeringsviljan är låg. Avvikelser förekommer dock mellan olika regioner och marknadsområden. Generellt sett prioriterar kunderna snabba kostnadsbesparingar, lönsamhet och effektivitet. När stora kunder idag väljer ett färre antal externa leverantörer att arbeta med fortsätter HiQ att finnas med bland dessa, vilket är en styrka. Vi har ökat antalet större projekt jämfört med samma period förra året och får fortsatt fler förfrågningar om sk outsourcing- uppdrag. Den tekniska utvecklingen medför att produkter och system blir mer komplexa. En följd av detta är att behoven av simulering, test och verifiering ökar, och vi får allt fler uppdrag inom dessa områden. Regioner Det finns stora skillnader i marknadsläget mellan de regioner där HiQ International är verksamt. I Finland, Danmark och södra Sverige är efterfrågan fortsatt god. Överetableringen av konsulter och prispressen är tydligast i Stockholm och Göteborg. HiQ förvärvade i april den finländska IT-konsulten Softplan. HiQ Softplan är ett lönsamt och välrenommerat dotterbolag med kunder inom främst Telekom, Underhållning & spel och Myndigheter & verk. Förvärvet konsoliderades i april och betyder att HiQ idag är lönsamt på den finländska marknaden. I samband med förvärvet av Softplan har det mindre finländska bolaget, HiQ East Oy, avvecklats. Öresundsregionen är en intressant tillväxtregion där en rad aktörer inom medicin, industri och telekom finns etablerade. Utöver vår danska verksamhet har HiQ etablerat ett dotterbolag i Lund till vilket vi i juni tillsatte en VD. Verksamheten i Arboga är fortsatt stabil, och vår position som leverantör av träningssimulatorer till försvaret stärktes ytterligare med en ny order i juni på 40 Mkr från FMV. Telekom Ekonomisk avmattning och osäkerhet kring ett pågående teknikskifte bidrar till en fortsatt låg investeringsvilja bland leverantörer och operatörer. I Norden fortsätter utvecklingen av såväl system som produkter samt utbyggnad av infrastruktur för 3G-nät. För HiQs del har 3G-uppdragen ökat jämfört med samma period förra året, vilket inbegriper arbete med roll-out, utveckling av stödsystem och terminaler samt test av tjänsteplattformar. Under perioden har HiQ fått ett nytt större uppdrag inom test och verifiering för en telekomleverantör. Uppdraget innebär att testa mobilplattformar och terminaler för 3G för att få dem att fungera gentemot produkter som servrar, nätverk, gateways, handdatorer etc. Försvar I mars fick HiQ en ny order från Försvarets Materielverk på 24 Mkr för träningssimulatorer för JAS 39 Gripen och i juni ytterligare en order på 40 MSEK. HiQ har en mycket bra position som leverantör av konsulttjänster inom simuleringsteknik till försvarsindustrin, och vi bedömer att vi har goda möjligheter att få ytterligare uppdrag under året. Myndigheter & verk Andelen kvalificerade IT-konsultuppdrag inom Myndigheter & verk ökar avsevärt jämfört med samma period förra året trots hård konkurrens. HiQ har under perioden arbetat med kunder som Arbetsmarknadsstyrelsen, Emergency Center of Helsinki, Finland Post, Post- och Telestyrelsen i Sverige, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket. Finans & försäkring Uppdragen inom Finans & försäkring har ökat under perioden. I januari fick HiQ en order på 30 Mkr för uppdrag med ny kund inom försäkringsbranschen. Vi ser det som en inbrytning i branschen med goda möjligheter till fler uppdrag. Fordon Vi ser ett ökat användande av teknikspecialister hos våra kunder i fordonsbranschen. IT i fordon är ett konkurrensmedel, och vi bedömer att IT-innehållet i fordon kommer att öka i framtiden. Inom fordonsbranschen arbetar HiQ både med projektledaruppdrag och med utveckling av inbyggda system. HiQ har under perioden tecknat avtal med Saab Automobile och Volvo. Underhållning & spel HiQ fortsätter att öka omsättningen inom Underhållning & spel genom att arbeta med kunder som Svenska Spel och Veikkaus. HiQ Softplan har, genom sin kund Veikkaus, fått ett nytt uppdrag för ett europeiskt lotteri och har påbörjat fas två i utvecklingen av plattformar för spel på Internet. Internationellt HiQ fortsätter att arbeta i internationella uppdrag i flera länder och har drygt en tredjedel av omsättningen utanför Sverige. Då HiQs kunder fokuserar på Norden fortsätter vi enligt vår strategi att vidareutveckla HiQ som nordiskt bolag och stärka oss i befintliga länder. Fakturering och resultat HiQs omsättning uppgick till 212,4 (278,0) Mkr. Resultatet före goodwill (EBITA) uppgick till 8,5 (44,8) Mkr. Det motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 4,0 %. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,5 (39,1) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,2 %. Vår finländska verksamhet har fokuserats till nyförvärvade Softplan vilket innebär att HiQ East Oy med fem anställda avvecklas från och med den 30 juni. Kostnaden för avveckling av HiQ East Oy uppgår till ca 2 Mkr och redovisas som en jämförelsestörande post. Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 1,2 (1,0) Mkr. Resultatet före skatt (PTP) uppgick till -0,2 (40,1) Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr. 20. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med den senaste årsredovisningen. Medarbetare Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 472 st (445) varav ca 50 personer i HiQ Softplan. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 98,4 (6,0) Mkr, varav investeringar i finansiell leasing utgjorde 1,6 (2,3) Mkr, förvärv av Softplan 87,4 Mkr och investering i fastighet i samband med förvärvet 8,4 Mkr. Finansiell ställning HiQs finansiella ställning är stark, och kassaflödet i rörelsen är positivt. Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 49,8 Mkr, jämfört med 133,6 Mkr den 31 december 2001, en minskning med 83,8 Mkr. Under perioden har aktieutdelning, fyllnadsinbetalningar och förvärvet av Softplan belastat kassan med ca 90 Mkr. Räntebärande nettokassa uppgick till 40,6 (89,1) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 263,3 Mkr den 30 juni 2002, jämfört med 218,3 Mkr den 30 juni 2001. Vid periodens slut uppgick soliditeten till 70,5 % (65,4 %). Omräknat till rullande tolvmånadersresultat, det vill säga perioden 010701-020630, omsatte HiQ 426,5 Mkr. Resultatet före goodwill uppgick till 29,9 Mkr, vilket motsvarar en marginal före goodwill på 7,0 %. Framtidsutsikter Marknadsläget är fortsatt kärvt och svårbedömt, men med regionala skillnader. Vi bedömer att marknaden för HiQ bör bli mer lättöverskådlig i slutet av året. I rådande marknadsläge fortsätter vi att anpassa verksamheten och prioriterar lönsamhet. Fasta såväl som rörliga kostnader ses över kontinuerligt, och rekryteringstakten anpassas till regionala skillnader. Då HiQs kunder fokuserar på Norden fortsätter vi enligt vår strategi att vidareutveckla HiQ som nordiskt bolag och stärka oss i befintliga länder. I och med vårt strategiska förvärv i Finland ser vi mycket positivt på den framtida utvecklingen på den finländska marknaden. Satsningen i Öresundsregionen fortsätter, och vi kommer att fortsätta att utveckla verksamheten i södra Sverige. Vår bedömning är att vi har goda möjligheter att få ytterligare uppdrag under året baserat på HiQs ställning som högteknologisk leverantör av konsulttjänster till såväl den svenska som norska försvarsmakten. HiQ är och fortsätter att vara ett renodlat konsultföretag inom IT och management med kompetenta medarbetare, goda kundrelationer samt stark finansiell ställning. Vi är väl rustade att ta ytterligare marknadsandelar, fortsätta utveckla företaget och gå stärkta ur lågkonjunkturen. HiQ lämnar inga prognoser. Våra långsiktiga finansiella mål på en tillväxt på 30 % och en rörelsemarginal före goodwill på 15 % kvarstår. Moderbolaget Resultatet efter skatt för HiQ International AB uppgick till 2,3 (-0,3) Mkr. Per den 30 juni 2002 uppgår bolagets räntebärande nettokassa till 4,7 (75,0) Mkr, det egna kapitalet till 229,1 (173,1) Mkr samt soliditeten till 78,9 (84,5) %. Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till 128,1 (2,1) Mkr. Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport januari-september presenteras den 23 oktober 2002. Stockholm 2002-08-15 Styrelsen för HiQ International AB Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ International AB, tel 08-588 90 000 Anna Svensson, informationschef HiQ International AB, tel 08-588 90 015, 0704-200 103 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar