FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD

Report this content

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2016 till 53 930 273, varav 6 000 interimsaktier. 

Förändringen under maj månad är dels hänförlig till inlösen av inlösenaktier som ett led av verkställandet av beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade den 22 mars 2016. Genom detta förfarande delades 2,90 kr per aktie ut, totalt cirka 156 miljoner kronor, till HiQs aktieägare.

Därtill har 6 000 interimsaktier utgivits i maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ. Tel: 08-588 90 000 eller 0704-200 017 

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 31 maj 2016.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar