Förändring i antal utestående aktier i HiQ under maj månad

Report this content

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2019 till 55 839 587 aktier. Detta innebär en minskning av antalet aktier och röster under maj månad med 55 839 587 aktier.

Förändringen är hänförlig till den inlösen som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 26 mars 2019. Genom detta förfarande delades 3,35 kr/aktie, totalt cirka 187 Mkr, ut till HiQs aktieägare.

Med avstämningsdag den 7 maj skedde indrag av 55 839 587 och antalet utestående aktier och röster uppgår därmed per den 31 maj 2019 till 55 839 587.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, ekonomichef HiQ, tfn: 070-420 00 17, e-post: fredrik.malm@hiq.se


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 14.30 den 31 maj 2019.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se


Prenumerera

Dokument & länkar