Kommentar från styrelsen i HiQ med anledning av Tritons offentliga uppköpserbjudande

Report this content

Triton Fond V (”Triton”) lämnade i morse klockan 07.00 CET, genom sitt helägda bolag Goldcup 25969 AB (under namnändring till Trisall AB) (”Trisall”), ett offentligt erbjudande till aktieägarna i HiQ International AB (publ) (”HiQ”) om att överlåta samtliga aktier i HiQ till Trisall ("Erbjudandet”). 

Erbjudandet i korthet enligt Tritons offentliggörande:

 • Trisall betalar 70 kronor kontant för varje aktie i HiQ.(1) Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 3 909 miljoner kronor.(2)
 • Erbjudandet riktar sig inte till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för HiQs Incitamentsprogram. Trisall har meddelat att bolaget efter fullföljandet av Erbjudandet kommer att verka för att optionsinnehavarna ges skälig behandling utanför Erbjudandet.
 • Erbjudandet innebär en premie om
 1. cirka 25 procent i förhållande till stängningskursen om 55,90 kronor och 27 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm om 55,20 kronor den 25 augusti 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av detta pressmeddelande);
 2. cirka 33 procent förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 52,82 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av detta pressmeddelande;
 3. cirka 63 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 42,84 kronor under de senast 180 handelsdagarna före offentliggörandet av detta pressmeddelande; och
 4. cirka 54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 45,40 kronor under de senast 360 handelsdagarna före offentliggörandet av detta pressmeddelande.
 • Tritons preliminära tidplan:
  - Offentliggörande av erbjudandehandling        9 september 2020
  - Acceptperiod                                                       10 september – 1 oktober 2020
  - Redovisning av likvid                                         9 oktober 2020

Ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till budgivarens webbplats www.invest-to-lead.com.

 

Rådgivare

Styrelsen i HiQ har anlitat Danske Bank som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Kommentar från styrelsen 

Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera det nu framlagda Erbjudandet och därefter offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet så snart som möjligt, senast två veckor före utgången av acceptperioden i Erbjudandet.

 

För mer information, kontakta gärna: 

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se

Denna information är sådan information som HiQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. [08.59] CET.

 

(1) Om HiQ före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarnakommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån.

(2) Baserat på 55 842 087 aktier, motsvarande det totala antalet utgivna aktier i HiQ.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar