Hissförbundets syn på nya Hissregler

 

Hissbranschen har sedan införandet i januari 2007 systematiskt arbetat utifrån förbättringskraven i Boverkets Föreskrifter för att åstadkomma den av myndigheterna efterfrågade säkerhetshöjningen av landets hissar. Sedan de nya reglerna för hissar infördes har också antalet allvarliga hissolyckor reducerats.

Ett stort antal av landets befintliga hissar har byggts om och är på väg att byggas om med åtföljande installation av korgdörr, förbättrat alarmsystem, nödbelysning vid instängning i korgen och manöverorgan som görs tillgängliga för personer med funktionsnedsätt­ningar.

Det har från olika håll ifrågasatts om den nya säkerhetsnivån är motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Därför är det positivt för alla hisspassagerares säkerhet att man vidhåller korgdörr som huvudregel viket förtydligas genom det nya omformulerade Allmänna rådet i H13 Kap 2 § 1;

”Andra säkerhetsanordningar, t.ex. fotocellanordning eller korggrind i stället för korgdörr, kan enligt 2 kap. 2 § endast godtas om installation av korgdörr medför oskäliga kostnader, är olämplig av varsamhetsskäl eller om tillgänglighetskraven för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-förmåga inte kan uppfyllas.

Även i H13 anges liksom i tidigare varianter av föreskriften att den oskäliga kostnaden som ger möjlighet till avsteg från korgdörr är en kostnad kopplad till ett ingrepp i själva byggnadskonstruktionen H13 Kap 2 § 2.

Telefon 08 782 08 00
E-post: hissforbundet@teknikforetagen.se

Box 5510
114 85 Stockholm
Internet: www.hissforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar