Pengar till forskningen kan leda till snabbare återhämtning efter stroke

Report this content

Hjärnfondens givare håller igång svensk hjärnforskning. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan fonden i veckan dela ut 26,5 miljoner kronor till 47 svenska forskningsprojekt. Men trots att svensk hjärnforskning ligger i framkant är det alldeles för lite resurser i förhållande till behovet och de stora samhällskostnader som hjärnsjukdomar orsakar

När Hjärnfonden delar ut forskningsanslag får fem forskare vid Lunds universitet minst 500 000 kronor vardera till forskning om Alzheimers sjukdom, epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke. Henrik Jörntell, med mångårig erfarenhet av hjärnforskning får medel till att studera hjärnans reservkapacitet för att bota symtom efter en stroke. Projektet bygger på tidigare grundforskning om centrala nervsystemet som nyligen resulterat i ett nytt revolutionerande synsätt kring hur storhjärnbarkens funktioner är strukturerade. Stroke drabbar huvudsakligen områden i storhjärnbarken. Men med den nya upptäckten ser man att vår rörelseförmåga bygger på ett samspel mellan storhjärnbarken och andra delar av centrala nervsystemet och i detta samspel finns en mycket stor outnyttjad potential för behandling.

-          Vår studie bygger på att förstå mekanismerna för hur nervcellskretsarna i storhjärnbarken reagerar efter en stroke, säger Henrik Jörntell. Våra tidigare unika fynd har gett oss en insikt att om man bara kan styra nervcellskretsarna i rätt riktning, t.ex. genom riktad träning, bör möjligheterna att få samspelet med övriga delar av hjärnan att fungera igen vara stora. Med de här nya kunskaperna ser vi att det finns en stor potential för funktionsåterhämtning efter en stroke. Hjärnfondens anslag betyder mycket för att vi ska kunna fortsätta bedriva våra viktiga studier.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar och är den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ålder och den tredje vanligaste dödsorsaken.

-       Det är gåvor, testamenten och donationer som gör det möjligt att finansiera svensk hjärnforskning. Hjärnfonden får inga statliga medel och statens anslag till hjärnforskningen täcker långt ifrån de behov som finns. I Sverige kostar hjärnsjukdomar samhället 165 miljarder kronor per år och mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att drabbas av en hjärnsjukdom. Privatpersoners och företags engagemang och vilja att ge är en förutsättning för att betydelsefulla forskningsprojekt som till exempel inom stroke kan leda till att livsviktiga frågor besvaras och i förlängningen räddar liv, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Forskare vid Lunds universitet som får anslag av Hjärnfonden
Namn                                              Område
Angela Cenci Nilsson                Parkinsons sjukdom
Oskar Hansson                         Alzheimers sjukdom och övrig demens
Henrik Jörntell                           Stroke
Merab Kokaia                            Epilepsi
Cecilia Lundberg                       Parkinsons sjukdom

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt

1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper inom neurovetenskap vid svenska universitet. 
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.

För mer information kontakta 
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00,sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden, 070-833 44 71, gunilla.steinwall@hjarnfonden.se
Henrik Jörntell, forskare Lunds universitet, 0705-37 89 67, henrik.jorntell@med.lu.se

Om Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att samla in pengar och finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten.  
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar