HKScan siktar på netto noll klimatavtryck i livsmedelsproduktionen

Report this content

HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i företagets egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040. Klimatarbete utförs på HKScans samtliga hemmamarknader i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. För att uppnå målen krävs både en signifikant minskning av utsläpp och en ökning av kolsänkor, i samarbete med både gårdar och andra partners. Insatser som görs i linje med företagets klimatplan Zero Carbon. 

Klimatplanen Zero Carbon beskriver de steg som HKScan, i egenskap av sin position som ett av de ledande livsmedelsföretagen i Östersjöregionen, behöver ta för att uppnå netto noll klimatavtryck. Tillsammans med experter från KPMG, som specialiserat sig på beräkningar av koldioxidavtryck, har HKScan definierat och beräknat sina utsläpp från hela värdekedjan. Kartläggningen av utsläppskällor gör det möjligt att vidta de åtgärder som har störst klimateffekt och inkluderar energilösningar för vår egen produktion samt foderframställning, odling på åkermark och cirkulär användning av gödsel i primärproduktionen. 

"Vi har satt upp ambitiösa mål som vi, tillsammans med våra leverantörer, gårdarna, och andra partners arbetar mot ödmjukt men bestämt. Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt och skapa permanenta, mer klimatvänliga driftsmodeller. På samma gång inser vi att vi bara är i början av vår resa mot målet och vi bjuder in våra intressenter att följa våra framsteg på vägen", säger HKScans CEO Tero Hemmilä. 

"Under nästan två år har vi med framgång implementerat vårt Turnaround-program för att förbättra HKScans lönsamhet, och det är tydligt att avancerat corporate responsibility-arbete har en nära koppling till ett företags totala lönsamhet. Och vår klimatplan Zero Carbon utgör en av de allra viktigaste delarna av HKScans CR-arbete och företagsledning. Samtidigt skapar vi också förutsättningarna för våra leverantörers framtida konkurrenskraft och för konsumenternas möjlighet att äta ansvarsfullt producerade köttprodukter med gott samvete som del av en varierad kost", säger CEO Tero Hemmilä. 

Från plan till klimatåtgärder 

En omfattande studie av hela koncernen har gjorts där man räknat fram företagets totala klimatutsläpp, från gård till konsument i samtliga länder (Finland, Sverige, Baltikum och Danmark). 2019 uppgick utsläppen till 2,4 megaton koldioxidekvivalenter (CO2e)* varav företagets egen industriella produktion utgör cirka 5 procent. I länderna i Östersjöregionen står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläppen varav köttproduktionen motsvarar cirka hälften. De största utsläppskällorna i köttproduktionen är kopplade till foderproduktion och markanvändning.  

Corporate Responsibility-arbete har länge spelat en viktig roll i HKScans verksamhet. Ett arbete som varit framgångsrikt; mellan 2014 och 2020 har utsläppen från den egna industriella produktionen minskat med mer än 70 procent, bland annat genom att introducera förnyelsebar elektricitet vid produktionsanläggningarna och genom att systematiskt effektivisera energianvändningen. I slutet av 2020 hade HKScans samtliga produktionsanläggningar redan gått över till förnyelsebar elektricitet. Företaget inkluderar också klimatpåverkan i alla investeringsbeslut och utvecklar kontinuerligt energieffektiviteten i sin produktion. En signifikant minskning av klimatavtrycket relaterat till förpackningar spelar också en viktig roll i klimatplanen. 

Jordbrukets klimatpåverkan reduceras genom samarbete 

HKScans leverantörer, gårdarna, har arbetat med att minska sin klimatpåverkan under en längre tid, till exempel genom att öka cirkulär användning av gödsel, introducera solenergi samt främja resurseffektiviteten vid produktionen av foder. 

Under de första åren i klimatplanen Zero Carbon kommer HKScan att, tillsammans med sina leverantörer och partners, framför allt reducera jordbrukets klimatpåverkan genom att minska foderproduktionens klimatpåverkan. Det görs genom optimerad användning av gödning och andra produktionskomponenter. Utsläppen kommer också att minska med hjälp av cirkulär användning av gödsel samt främjande av kolinbindning på åkermarken. Insatserna kommer främst att fokusera på utsläpp från foderproduktion och markanvändning med stor inverkan på klimatet. Att främja effektivt resursutnyttjande och kolbindning i åkermark är centralt. HKScan kommer att erbjuda sina leverantörer att delta i klimatutbildning och tillhandahålla verktyg för att utveckla en mer hållbar köttproduktion. 

"Vi har en lång tradition av nära samarbete med våra primärproducenter. Gradvis rör vi oss mot en ny fas i  det samarbetet, där ansvarsarbete kommer att utgöra en ännu mer betydelsefull del. Det kommer att kräva annan extern expertis vilket innebär att förutom oss själva och våra gårdar så involverar vi andra företag, experter och forskningsorganisationer. Tillsammans ska vi arbeta fram nya sätt att minska klimatpåverkan som vi kan implementera på våra hemmamarknader via en ecosystem-baserad driftsmodell", säger Hemmilä. 

HKScan involverad i att skapa lokala kolsänkor 

Primärproducenterna i HKScans värdekedja har goda möjligheter att öka kolinbindningen. Åtgärder kan riktas in på åker- och skogsbruk.  Val av växtarter och odlingsmetoder spelar en viktig roll för kolinbindningen i åkermark. Tillsammans med våra leverantörer utvärderar vi nu olika sätt att mäta och öka kolsänkorna på fälten. Dessutom undersöker HKScan möjligheten att öka kolinbindning i de skogar som leverantörerna äger. 

"HKScan har verkat i över 100 år i Östersjöregionen. Vi är djupt engagerade i att främja ansvarsfull, lokal livsmedelsproduktion. Utvecklingen av en mer hållbar livsmedelsproduktion gör det möjligt att begränsa klimatpåverkan över hela värdekedjan. För att lyckas krävs nära samarbete mellan leverantörer, företag, samhället och olika typer av expertorganisationer. Jag är övertygad om att transparens över hela kedjan kommer att spela en allt viktigare roll. Med vårt klimatarbete tar HKScan sin del av ansvaret för att uppnå samhällets viktiga klimatmål. När det gäller målet netto noll klimatavtryck så har vi idag inte alla lösningar men det är min fasta övertygelse att tekniska framsteg kommer att hjälpa oss att uppnå våra mål", säger Tero Hemmilä. 

 

*HKScans klimatavtryck har beräknats enligt GHG protokollet (scope 1-3) baserat på HKScans egna datakällor för utsläpp. Kalkylen inkluderar dels direkta (scope 1) och dels indirekta (scope 2) utsläpp från företagets industriella produktion samt från de externa delarna av värdekedjan (scope 3). För de externa delarna av värdekedjan inkluderar kalkylen de största utsläppskällorna, t ex foderproduktion, markanvändning, gödsel, förpackningsmaterial, avfall, arbetsresor och transporter. KPMG har validerat att uppgifterna är exakta och fullständiga. 

För ytterligare information:

Tero Hemmilä, CEO, tel. +358 10 570 2012 
Heidi Hirvonen, SVP, Communications, tel. +358 10 570 6072 
Mediakontakt Sverige, +46 8 725 85 10

HKScans mål är att växa som ett mångsidigt livsmedelsföretag. Med över 100 års erfarenhet tillverkar vi välsmakande, hälsosam och ansvarsfullt producerad mat som tillgodoser våra konsumenter och kunders behov. Vi tar ansvar för utvecklingen av livsmedelsproduktionen i hela värdekedjan, från gård till konsument. Våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Våra nästan 7 000 yrkeskunniga medarbetare säkerställer godare måltider varje dag, både idag och imorgon. Vårt mångsidiga erbjudande inkluderar produkter från både kyckling, fläsk-, nöt och lammkött, samt färdigrätter och måltider. Våra starka varumärken omfattar HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® och Rose®. År 2019 uppgick nettoomsättningen för det börsnoterade HKScan till 1,7 miljarder euro.

Prenumerera

Media

Media