Delårsrapport Januari-September HL Display AB (publ)

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 HL Display AB (publ) Koncernens omsättning ökade med 13,9 procent till 642,5 (564,1) MSEK. Resultatet före skatt blev 36,0 (36,8) MSEK. Högt PVC-pris och valutaeffekter påverkade resultatet negativt. Prognos för helåret; omsättning 880 (768,5) MSEK, resultat före skatt ca 50 (47,1) MSEK. Delårsrapport januari till september 2000 Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 642,5 (564,1) MSEK, en ökning med 13,9 procent jämfört med motsvarande period 1999. Försäljningen under september uppgick till 81,9 (72,0) MSEK. Av HL Displays omsättning exporteras 81 procent. Under perioden såldes 68 procent i EU-länderna. Den senaste tidens förstärkta krona, i huvudsak gentemot Euron, har medfört att valutakursförändringar påverkat omsättningen negativt med 1,9 procent eller 12,2 MSEK. Periodens resultat före skatt blev 36,0 (36,8) MSEK. September månads resultat uppgick till 5,9 (6,9) MSEK. <Removed grapics> I april bokfördes de medel som har allokerats från SPP i sin helhet i enlighet med de besked SPP då lämnade. Åtgärden har påverkat periodens resultat med totalt 4,5 MSEK. Resultatet har påverkats negativt med 8,8 MSEK då priset på koncernens största råvara, PVC, har ökat dramatiskt jämfört med motsvarande period 1999. Valutaeffekter har, jämfört med föregående år, försämrat resultatet före skatt med 2,4 MSEK. Marknad Marknaden konsolideras genom uppköp och sammanslagningar, i många fall över landsgränserna. I de allt större kedjorna som bildas flyttas profilerings- och exponeringsbeslut allt högre upp i organisationerna. Genom HL Displays Key Account Management-organisation samt det nylanserade Kalender Månadsrappo 10 2000- rt månader 11-16 2000 Månadsrappo 11 2000- rt månader 12-18 2000 Bokslutskom 12 2001- muniké månader 01-23 2000 Månadsrappo 1 månad 2001- rt 2001 02-15 Månadsrappo 2 månader 2001- rt 2001 03-19 Bolagsstämm 2001- a 03-19 TM konceptet för varuexponering, Optishop , kan dessa kunders krav mötas. De patenterade innovationer som ligger till grund för konceptet befäster HL Displays ställning som marknadsledande inom varuexponering i Europa. Resultatet är en exponering som tilltalar ögat och bidrar till ökad försäljning samtidigt som butiksarbetet underlättas och kostnader för detta besparas. Förvärv och avyttringar Under perioden har inte några nya förvärv eller avyttringar av bolag genomförts. Ett dotterbolag i Singapore har grundats varifrån bearbetning av den asiatiska marknaden initierats. Investeringar Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 37,9 (40,9) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 28,7 (21,8) MSEK. Finansiell ställning Likviditeten uppgick den 30 september till 11,6 (18,2) MSEK. Soliditeten uppgick till 48,3 (51,4) procent, vid årets ingång 51,6 procent. Aktiedata Resultatet per aktie efter full skatt uppgår för den senaste 12- månadersperioden till 4,32 (2,96) SEK. Eget kapital per aktie var vid periodens slut 30,69 (27,67) SEK. Det totala antalet aktier uppgår till 7 688 872. Personal Medelantalet anställda var under perioden 770 (667), vid periodens slut 787 (707). Utsikter för återstoden av året För helåret 2000 förväntar vi oss en omsättning på 880 (768,5) MSEK och ett resultat före skatt uppgående till ca 50 (47,1) MSEK. Detta resultat skulle, efter 28% schablonskatt, motsvara en vinst per aktie på 4,68 (4,41) SEK. Nyckeltal för 1) koncernen TSEK 9 mån 9 mån 9 mån 12 mån12 mån12 månHelår jan jan jan okt okt okt 1999 2000 - 1999 - 1998 - 1999 -1998 -1997 - sept sept sept sept sept sept 2000 1999 1998 2000 1999 1998 Nettoomsättning 642 564 479 846 730 611 768 476 056 864 871 838 850 451 Rörelseresultat 40 032 43 903 65 640 51 53047 30575 79855 401 Resultat före skatt 36 009 36 751 66 085 46 38341 63577 63247 125 Vinstmarginal, % 5,6 6,5 13,8 5,5 5,7 12,7 6,1 Soliditet, % 48,3 51,4 51,8 48,3 51,4 51,8 51,6 Nettoinvesteringar, 37,9 40,9 47,3 65,0 57,2 75,8 67,9 MSEK Räntabilitet på - - - 11,8 11,4 25,7 12,9 totalt kapital, % Räntabilitet på eget - - - 14,8 11,0 30,4 15,3 kap efter full skatt, % Eget kapital per - - - 30,69 27,67 26,01 28,89 aktie, SEK Vinst per aktie efter - - - 4,35 3,90 7,27 4,41 schablonskatt, SEK Vinst per aktie efter - - - 4,32 2,96 6,88 4,20 full skatt, SEK Koncernens resultaträkning i sammandrag Jan - Jan - FörändriHelår sept sept ng TSEK 2000 1999 i 1999 procent Nettoomsättning 642 476 564 056 + 13,9 768 451 Kostnad sålda varor -360 169-301 779+ 19,3 -415 643 Bruttoresultat 282 307 262 277 + 7,6 352 808 Försäljningskostnader -143 058-124 362+ 15,0 -167 185 Administrationskostnader-82 374 -76 231 + 8,1 -105 641 Utvecklingskostnader -19 731 -17 781 + 11,0 -24 581 Övriga 2 888 - - - rörelseintäkter/kostnade r Rörelseresultat 40 032 43 903 - 8,8 55 401 Finansiella intäkter och-4 023 -7 152 - 43,8 -8 276 2) kostnader Resultat före skatt 36 009 36 751 - 2,0 47 125 3) Skatt -12 195 -13 870 - 12,1 -14 848 Periodens resultat 23 814 22 881 4,1 32 277 Koncernens balansräkning i sammandrag TSEK 2000-09-301999-09-301999-12-31 Anläggningstillgångar 177 336 150 604 168 241 Omsättningstillgångar 311 646 263 788 262 131 Summa tillgångar 488 982 414 392 430 372 Eget kapital 235 986 212 766 222 168 Avsättningar 15 958 12 723 14 051 Långfristiga skulder 90 725 66 733 71 207 Kortfristiga skulder 146 313 122 170 122 946 Summa eget kapital och 488 982 414 392 430 372 skulder Koncernens kassaflödesanalys i 4) sammandrag Jan - Jan - Jan - sept sept dec TSEK 2000 1999 1999 Rörelseresultat 40 032 43 903 55 401 Avskrivningar 28 741 21 841 31 255 Övriga ej likviditetspåverkande600 -5 114 -4 598 poster Erhållen ränta 1 461 1 102 1 425 Erlagd ränta -5 289 -3 346 -4 923 Betald inkomstskatt -9 173 -23 779 -29 007 Förändring av rörelsekapital -40 724 -13 080 -2 259 Kassaflöde från den löpande 15 648 21 527 47 294 verksamheten Investeringsverksamheten -38 383 -40 952 -57 367 Finansieringsverksamheten 11 354 -1 028 -4 623 Periodens kassaflöde -11 381 -20 453 -14 696 Stockholm 00-10-17 Anders Remius Verkställande direktör 1) För definitioner, se årsredovisning 2) Varav omräkningsdifferens 00-09-30: -1,1 MSEK; 99-09-30: -3,6 MSEK ; 99-12-31: -3,8 MSEK 3) Beräknad full skatt 4) Kassaflödesanalyser per 00-09-30 samt 99-09-30 före kursjustering av monetära poster ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar