Rapport januari-april 2000 HL Display AB

Rapport januari - april 2000 HL Display AB (publ) * Periodens försäljning ökade med 10,5% till 264,5 (239,4) MSEK jämfört med motsvarande period 1999. * Periodens resultat före skatt blev 8,5 (12,2) MSEK. [REMOVED GRAPHICS] Januari - april 2000 i korthet Koncernens försäljning ökade under perioden med 10,5% till 264,5 (239,4) MSEK. Försäljningen under april uppgick till 64,0 (66,1) MSEK, en minskning med 3,2%. April månads försäljning var svag på flertalet av HL Displays största marknader. Avmattningen har noterats i försäljningen till samtliga kundgrupper och på olika delar av sortimentet. Då HL Displays orderstock normalt inte överstiger två veckor är det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om återhämtningstakten. Av HL Displays omsättning exporteras ca 80 procent. Under perioden såldes 67 procent i EU-länderna. Den senaste tidens förstärkta krona, i huvudsak gentemot Euron, har medfört att valutakursförändringar påverkat omsättningen negativt med 0,2 % eller 5,2 MSEK. Periodens resultat före skatt blev 8,5 (12,2) MSEK. April månads resultat var 2,9 (6,6) MSEK. De medel som har allokerats från SPP har bokförts i sin helhet då SPP under april har lämnat besked om hur medlen kan disponeras. Åtgärden har påverkat koncernens resultat positivt med 3,5 MSEK i april månad, totalt för perioden med 4,5 MSEK. Resultatet har påverkats negativt med 4,2 MSEK då priset på koncernens största råvara, PVC, har ökat dramatiskt jämfört med motsvarande period 1999. Valutaeffekter har, jämfört med föregående år, försämrat resultatet före skatt med 2,5 MSEK. Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 20,9 (27,3) MSEK. [REMOVED GRAPHICS] 1) För definitioner, se årsredovisningen Kalender Månadsrapp 5 månader 2000- Delårsrapp 6 månader 2000- Månadsrapp 7 månader 2000- Månadsrapp 8 månader 2000- Delårsrapp 9 månader 2000- Månadsrapp 10 2000- Månadsrapp 11 2000- Stockholm 00-05-16 Anders Remius Verkställande direktör HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. Produktionen ska vara flexibel och leveranstiderna korta. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar