Höganäs Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

-         Starkare i Asien och svagare i Europa

VD Alrik Danielsson kommenterar rapporten för det andra kvartalet:

– I nuvarande marknadsläge drar vi fördel av vår stora exponering mot marknader utanför Europa. Volymåterhämtningen i Asien, som är vår största marknad, fortsatte efter ett 2011 som påverkades negativt av tsunami och översvämningar. Europa var som väntat märkbart svagare p g a sjunkande inhemsk efterfrågan, och förutsättningarna för en snabb förbättring tycks vara få. Mot bakgrund av den oro och osäkerhet som råder på marknaderna glädjer vi oss över en försäljning som nästan är i nivå med föregående år, justerat för de exceptionella leveranserna till Hoeganaes Corporation (GKN) 2011. Vår rörelsemarginal och vårt kassaflöde är fortsatt tillfredsställande, trots märkbar negativ valutapåverkan.

Vi bibehåller en förhållandevis hög investeringstakt i forskning och utveckling. Ett omfattande arbete med marknadsintroduktionen av elektromagnetiska applikationer fortlöper och vi har under kvartalet gjort intressanta framsteg inom området metallpulver för formsprutade komponenter, s k metal injection molding (MIM).

Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 1 808 Mkr (1 869), vilket är 3% lägre än föregående år. Efterfrågeläget var bättre än samma period föregående år i Asien och Nordamerika, men sämre i Europa och Sydamerika. Exklusive de leveranser till Hoeganaes Corporation (GKN) som gjordes i andra kvartalet 2011 som en engångsföreteelse, var försäljningsvolymen 1% lägre än föregående år. Inklusive dessa engångsleveranser var försäljningsvolymerna 9% lägre.
  • Rörelseresultatet var 285 Mkr (302) och resultat efter skatt 202 Mkr (217). Lägre försäljningsvolymer och lägre valutasäkringsresultat påverkade resultatet negativt, medan prishöjningar och besparingsåtgärder hade positiv effekt.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till 5,81 kronor (6,24).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 206 Mkr (247).

1 januari - 30 juni 2012 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 3 621 Mkr (3 639), vilket är 0,5% lägre än föregående år. Exklusive engångsleveranserna till Hoeganaes Corporation (GKN) 2011, var försäljningsvolymen 2% lägre än föregående år. Inklusive dessa engångsleveranser var försäljningsvolymerna 6% lägre.
  • Rörelseresultatet var 567 Mkr (584) och resultat efter skatt 405 Mkr (425).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för perioden till 11,64 kronor (12,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 530 Mkr (263).
  • Nettoskuldsättningsgraden var vid periodens utgång 24% jämfört med 25% vid räkenskapsårets början.
  • Utsikterna är marginellt förändrade jämfört med den bedömning som lämnades i delårsrapporten för första kvartalet, såtillvida att återhämtningen i Sydamerika och i Indien förväntas ta längre tid än tidigare förutsett. En betydande nedgång i den globala industriaktiviteten under 2012 p g a skuldkrisen i världen förefaller fortfarande inte sannolik, trots att fundamentala obalanser består. Efterfrågeläget förväntas vara svagare än föregående år i Europa, men förhållandevis gynnsamt i de flesta andra delar av världen.

Höganäs den 20 juli 2012

Höganäs AB (publ)

Webbsänd telefonkonferens

Alrik Danielson, VD och koncernchef, och Sven Lindskog, Finansdirektör, presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 20 juli 2012 kl 10.30.

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare.

Deltagare är välkomna att ringa in på +46 (0)8 506 857 59, +44 (0)207 108 6303 eller

+1 8666 765 870.

Presentationen kan laddas ned på bolagets hemsida: www.hoganas.com.


Notera

Informationen är sådan som Höganäs ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2012 kl. 09.00.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

Höganäs i korthet

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.

I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2011 en omsättning på 7 081 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.