Delårsrapport andra kvartalet 2020

“Som förväntat påverkades resultatet för det andra kvartalet av Covid-19, däremot ser vi en tydlig positiv trend i inkasseringsnivån sedan april. Under kvartalet har vi fokuserat på att skydda våra kunders och anställdas säkerhet, samtidigt som vi har varit fullt verksamma i samtliga marknader. Vi har även gjort betydelsefulla IT investeringar och expanderat våra nearshoring kontor i Rumänien i linje med vår strategi om kostnadseffektivisering. Vår digitala inkassering nådde en ny rekordnivå på 19 procent. Som vi har erfarit i tidigare kriser förväntar vi oss en gradvis återhämtning av en betydande del av det andra kvartalets bortfall. De framåtblickande nedskrivningar som gjorts på grund av Covid-19-effekter baseras med försiktighet på denna utveckling, och pekar ut en positiv riktning framgent. Med inkasseringsnivåer som gradvis återhämtar sig, en stark balansräkning och god likviditet förväntar vi oss i nuläget att förvärvsaktiviteten normaliseras under det fjärde kvartalet,” säger Klaus-Anders Nysteen, Hoist Finance VD.

April - juni 2020

 • Summa rörelseintäkter uppgick till 513 MSEK (797).
 • Resultat före skatt uppgick till -64 MSEK (230).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,05 SEK (1,83).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till -9 procent (16).
 • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 22 572 MSEK (24 303).
 • Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 15,64 procent (14,01) och kärnprimärkapitalrelation till 10,05 procent (9,94).

Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2019 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2019 för balansposter.

Händelser under kvartalet:

 • Totala nedskrivningsförluster kopplade till covid-19 uppgick till -238 MSEK.
 • Ökad positiv trend i inkasseringsnivån sedan april, och väl positionerade inför andra halvan av 2020. 
 • Fokus på exekvering av strategiska projekt, inklusive betydande IT investeringar och stängning av tredjeparts-inkassering i Storbritannien.
 • Etablering av nya affärsområdet “Digital Collections”.
 • Henrik Käll valdes till ny styrelsemedlem vid årsstämman.

Händelser efter kvartalets utgång:

 • Bekräftad investment grade rating Baa3 från Moody’s, med justerad utsikt till negativ.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av Andreas Lindblom för offentliggörande den 23 juli 2020, kl 07.30 CET.

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET. För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:
SE: +46856642692 UK: +443333009271 US: +18338230589

Presentationen sker på engelska och kan även följas live via: https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q2-2020.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över 1700 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Prenumerera