Delårsrapport första kvartalet 2019

Report this content

Starkt resultat

Januari – mars 2019

 • Summa rörelseintäkter ökade med 13 procent till 774 MSEK (684).
 • Resultat före skatt ökade med 22 procent till 226 MSEK (185).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEK (1,59).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 17 procent (18).
 • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 21 115 MSEK (20 605).
 • Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 13,70 procent (14,14) och kärnprimärkapitalrelation till 9,47 procent (9,66).

Siffror inom parentes avser första kvartalet 2018 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2018 för balansposter.

Händelser under kvartalet

 • Fortsatt harmonisering av arbetssätt och organisation i enlighet med One Hoist Finance-modellen, där Hoist Finance Frankrike omstrukturerats från dotterbolag till filial.
 • I Frankrike har kundportal 2.0 implementerats och inkasseringssystemet från FICO är nu implementerat i Tyskland.
 • Förändringar i företagsledningen, Emanuele Reale ny Chief Operating Officer och Fabien Klecha ny Chief Sales Officer.
 • Etablering av två Centre of Excellence, en för tillgångar med säkerhet och en för tillgångar utan säkerhet, i syfte att säkerställa att Hoist Finance harmoniserar och standardiserar processer över marknaderna och att på ett effektivt sätt lära av varandra.
 • Framsteg på våra motåtgärder för att hantera de nya förändringarna av regelverken. 

Händelser efter kvartalets utgång

 • Hoist Finance har slutfört förvärvet av det polska skuldhanteringsföretaget GetBack, tillgångar på totalt 400 MPLN.
 • Hoist Finance har ingått avtal att förvärva verksamheten i de italienska skuldhanteringsbolagen Maran S.p.A. and R&S S.r.l. och de sista stegen i processen förväntas bli klara i närtid.


Vi levererar enligt strategin

Starkt resultat

För ett år sedan etablerade vi strategin att fånga merparten av vår marknad genom att öppna upp för nya tillgångsklasser och bli branschens mest effektiva aktör. Under det första kvartalet av 2019 är jag stolt över att vi levererat vårt bästa resultat någonsin. Det lyckades vi med genom fortsatt stark inkassering (105 procent) och förbättrat förhållande mellan kostnader och intäkter (K/I-tal på 71 procent (74)). Om vi även inkluderar förvärvet av de polska GetBack-portföljerna, trots att förvärvet slutfördes i slutet av april, så var investeringsnivån under det första kvartalet den bästa för Hoist Finance någonsin.

I kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2018 presenterade vi konsekvenserna av nya regelverk och våra åtgärder för fortsatt tillväxt. Nya regelverk är ett ständigt aktuellt ämne i kredithanteringsindustrin, och generellt sett så välkomnar Hoist Finance dessa regelverk eftersom de syftar till att gynna kunder, motparter och de professionella aktörerna i industrin. De nya regelverken kommer att minska de europeiska bankernas exponering av förfallna lån och öka utbudet av förfallna låneportföljer. Det är givetvis en positiv utveckling. Att regleras som bank har däremot en del negativa konsekvenser för Hoist Finance som vi nu adresserar genom att implementera konkreta åtgärder.

En av de viktigaste åtgärderna för att ta itu med både ökade riskvikter och NPL backstop är att värdepapperisera en del av NPLerna. Vi har gjort goda framsteg sedan årsskiftet och är övertygade om att vi är på rätt väg mot en hållbar affärsmodell i en miljö av NPL backstop-regelverk.

Samarbete med investerare är ett annat alternativ för Hoist Finance för att fortsätta skapa aktieägarvärde. Vi samarbetar med investerare och arbetar med en potentiell fondstruktur för en medelstor NPL-portfölj. Den potentiella transaktionen är i dokumentations- och strukturfasen som vi strävar efter att stänga i sommar.

Arbetet att implementera de mest kostnadseffektiva åtgärderna och att optimera Hoist Finance affärsmodell baserat på vårt kreditmarknadstillstånd fortsätter, och vår affärsmodell är både hållbar och konkurrenskraftig.  

Under det första kvartalet har vi ingått avtal att förvärva verksamheten i Maran Group i Italien och de sista stegen i processen förväntas bli klara i närtid, och ett slutligt avtal för förvärvet av polska GetBacks portföljer undertecknades i slutet på april. Båda transaktionerna går i linje med vår strategi att fokusera på ett antal prioriterade marknader i Europa.

Stärkt ledning och organisation

Som det kommunicerades den 18 mars 2019, så är jag glad över att välkomna Fabien Klecha, tidigare landschef för Hoist Finance Frankrike, till ledningsgruppen som ny Chief Sales Officer. Samtidigt går vår tidigare Chief Sales Officer, Emanuele Reale, till rollen som Chief Operating Officer. Med både Emanuele och Fabien i sina nya roller så är jag övertygad om att Hoist Finance har en fullständig ledningsgrupp med rätt kompetenser för att leverera på våra mål.

För att stärka resan mot operationell effektivitet har Hoist Finance byggt två Centre of Excellence, en för säkerställda tillgångar och en för icke säkerställda tillgångar. Syftet med dessa är att uppnå harmonisering och standardisering av våra processer över samtliga marknader och för att dela best practice på ett effektivt sätt.

Framtidsutsikter

Marknadsutsikterna är stark och kredithanteringsindustrin fortsätter att skapa värde för aktieägare, kunder och samarbetspartners. Vår vision är;
”Helping people keep their commitments”, och vi är mycket stolta över den positiva återkoppling vi får från våra kunder i kundnöjdhetsundersökningar.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete för människor som kämpar för att återbetala sina skulder. Våra nya digitala plattformar är skräddarsydda för att öka flexibiliteten och transparansen för våra kunder, så att de bättre kan hantera sina individuella omständigheter.  

Under det senaste året har vi integrerat vår organisation och våra standardiserade processer. Detta möjliggör snabb förflyttning av kunskap och best practice. Vi behöver bara utveckla en gång, sedan implementerar vi. Vår ambition är att Hoist Finance under 2020 kommer att ha branschens bästa digitala system, internationella infrastruktur och standardiserade verksamhetsmodell. I en positiv marknad, tror vi starkt på att våra steg i riktningen mot att bli ännu mer digitala och effektiva kommer säkerställa att Hoist Finance levererar på våra mål.  

Klaus-Anders Nysteen

VD

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är moderbolag i Hoist Finance-koncernen (”Hoist Finance”). Bolaget är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Julia Ehrhardt för offentliggörande den 14 maj 2019, kl 07.30 CET.

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 09.30 (CET), för att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 850558354 UK: +44 3333009034 US: +1 8335268380

Presentationen sker på engelska och kan även följas live via: https://financialhearings.com/event/11523.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Julia Ehrhardt
Acting Group Head of Investor Relations
Tel: +46 70 591 73 11

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar