Fusionen mellan Hoist Finance och Hoist Kredit genomförd

Idag, den 2 januari 2018, har fusionen mellan Hoist Finance AB (publ) (Hoist Finance) och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) (Hoist Kredit eller Dotterbolaget) genomförts. Genom fusionen har samtliga tillgångar och skulder i Dotterbolaget överförts till Hoist Finance samtidigt som Hoist Kredit upplösts. Därmed är den förenkling av bolagsstrukturen som tidigare aviserats genomförd och Hoist Finance övergår från att vara ett holdingbolag till att vara det rörelsedrivande moderbolaget i koncernen. Fusionen innebär inte några väsentliga finansiella effekter för Hoist Finance.

Hoist Finance är, precis som Hoist Kredit, ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar