Hoist Finance delårsrapport första kvartalet 2022

Report this content

Ökad förbättringstakt

Vi har tillkännagett ett avtal om att avyttra den brittiska verksamheten med icke-säkerställda förfallna fordringar, som representerar nästan 20 procent av den totala låneportföljen, vilket frigör mellan 5 och 8 miljarder SEK i investeringskapacitet. Den avyttrade verksamheten har haft låg avkastning under många år med en förlust på -169 MSEK under 2021. Den kvarvarande verksamheten förbättras. Det jämförbara resultatet före skatt för kvartalet ökade 5 gånger, genom högre inkassering och bättre kvalitet på låneportföljen.” säger Lars Wollung, VD.

Januari – mars 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 635 MSEK (365)
 • Resultat före skatt var 155 MSEK (-108)
 • Cash EBITDA* uppgick till 1,475 MSEK (1,171)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,00 SEK (-1,75)
 • Avkastning på eget kapital* uppgick till 16% (-25)
 • Redovisat värde på förvärvade fordringsportföljer uppgick till 17 724 MSEK (21 337*)
 • Kärnprimärkapitalrelationen* var 9,90% (9,56)

Viktiga händelser

 • Periodens resultat huvudsakligen en effekt av robust inkassering, förbättrad kostnadskontroll och positivt resultat från säkringskontrakt
 • Förnyelseprogrammet fortsätter och täcker finansiering, investeringar, inkasseringsutveckling och kostnader
 • Avtal att avyttra den brittiska icke-säkerställda verksamheten som representerar nästan 20 procent av den totala låneportföljen och frigör mellan 5 och 8 miljarder SEK i investeringskapacitet
 • Kvarvarande verksamhet hade ett jämförbart resultat före skatt** om 80 MSEK (16), en ökning till följd av förbättrad inkassering och högre portföljkvalitet
 • Förbättrat marknadsutbud av portföljer med förfallna lån, men fortfarande aggressiv konkurrens

Siffror inom parentes avser första kvartalet 2021 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2021 för balansposter. Externa intäkter och kostnader från verksamhet i Storbritannien som avses att avyttras redovisas som resultat från avvecklad verksamhet. Om inte annat anges avser beskrivningar i delårsrapporten den kvarvarande verksamheten.
*Inklusive avvecklad verksamhet
**Justerat för framåtblickande nedskrivningar och nettoresultat av finansiella transaktioner

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas kl. 11:00 (CEST). För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850558366
UK: +44 3333000804, PIN UK: 73866702#
US: +1 6319131422, PIN US: 73866702#

Presentationen som hålls på engelska kommer också att sändas live på:

https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q1-2022

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingrid Östhols, Head of Communications & Investor Relations
ir@hoistfinance.com
072 506 1423

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022, kl 07:30 CEST.

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med nästan 1 500 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige, Tyskland och Storbritannien bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Taggar: