• news.cision.com/
  • Hoist Finance/
  • Hoist Finance kommunicerar nedskrivningar om 350 miljoner kronor och en uppdatering avseende det första kvartalet 2021

Hoist Finance kommunicerar nedskrivningar om 350 miljoner kronor och en uppdatering avseende det första kvartalet 2021

Report this content

Trots att den totala inkasseringen under kvartalet är högre än den aktiva prognosen (102 procent) har Hoist Finance fattat beslut om en nedskrivning uppgående till cirka 350 MSEK. De flesta av Hoist Finance marknader har under det första kvartalet 2021 inkasserat i linje med eller över den justerade prognos som sedan Q2-20 tar hänsyn till effekterna av covid-19-pandemin. I den prognosen antogs inkasseringen minska under 2020 för att sedan gradvis återgå till det normala under 2021. Emellertid har pandemins varaktighet gjort att osäkerheten kring återhämtningen har ökat, speciellt avseende den del av inkasseringen som är beroende av att driva processer i domstol.

Den legala inkasseringen uppgår till ca en fjärdedel av Hoist Finance totala inkassering, men är en viktig faktor också för de betalningsplaner som görs i överenskommelse med kunderna. För närvarande råder det stora förseningar inom rättssystemen med omfattande förseningar i domstolarna. För Hoist Finance del är detta speciellt tydligt i Storbritannien och i Spanien. Även i normala fall finns det en viss eftersläpning mellan det att ärenden tas upp i domstol till dess att inkassering sker, men med de förseningar som nu råder finns en ökad risk att framtida inkassering reduceras eller försenas avsevärt. Antalet legala fordringar och dess karaktär har inte förändrats, men Hoist Finance intar en försiktig hållning avseende de finansiella effekterna som förseningarna kan orsaka. Av detta skäl kommer en negativ revidering av den beräknade återstående inkasseringen (ERC) genomföras under det första kvartalet. Utöver förseningar i domstol och som tidigare har kommunicerats fortsätter de operationella utmaningarna för vår verksamhet i Spanien. Inkasseringsnivån i Spanien under det första kvartalet uppgår till cirka 70 procent, samtidigt som övriga marknader förväntas inkassera i linje med, eller bättre än sina respektive aktiva prognoser.

Hoist Finance hanterar cirka 3 400 portföljer till ett bokfört värde av 20,6 miljarder SEK. Den ackumulerade inkasseringsnivån för de här portföljerna, jämfört med vad som antogs vid förvärv, motsvarar 103 procent, vilket indikerar att den övergripande prissättningen är något konservativ. Portföljer kontrolleras kontinuerligt och under 2020 har omvärderingsprocessen förfinats med en utökad användning av analys och sofistikerade framåtblickande modeller. Den justerade synen på återhämtning från effekterna av covid-19-pandemin har lett till lägre prognoser för portföljer i Storbritannien och Spanien (huvudsakligen pga ovan nämnda anledningar) samt, men i mindre utsträckning även i Frankrike.

Totalt sett medför dessa justeringar en negativ effekt på ERC om cirka 470 MSEK (motsvarande 1.4 procent av den totala ERC) vilket motsvarar en nedskrivning på cirka 350 MSEK (1.7 procent av det totala bokförda värdet), vilket kraftigt påverkar första kvartalets resultat. Den totala framåtblickande nedskrivningen under 2020 och Q1 2021 uppgår till cirka 470 MSEK, vilket motsvarar 2.1 procent av det genomsnittliga bokförda värdet under samma period. Detta kan jämföras med en genomsnittlig covid-19 nedskrivning för industrin om cirka 3 procent.

Avseende kvartalets resultat så förväntas portföljförvärven under det första kvartalet 2021 uppgå till cirka 750 MSEK. Kostnadsnivån utvecklas positivt jämfört med Q4 2020 och vårt kostnadsbesparingsprogram ger förväntade resultat. Sammantaget innebär detta att resultat före skatt beräknas landa kring -250 MSEK. Trots nedskrivningarna fortsätter Hoist Finance att inneha en stark kapitalposition, där kärnprimärkapitalrelationen för Q1 väntas uppgå till cirka 10,0 procent, dvs inom målintervallet. Nedan följer de uppskattade finansiella effekterna i Q1 2021:

  • Portföljförvärv: ~750 MSEK
  • Framåtblickande (ej kassadrivna) nedskrivningar: ~350 MSEK
  • Totala kostnader: ~575 MSEK
  • Resultat före skatt: ~-250 MSEK
  • Kärnprimärkapitalrelation: ~10,0 procent

”Vi går alla igenom en extraordinär period just nu och osäkerheten är fortsatt hög. Med den globala utrullningen av vaccin hoppas jag att vi nu kan se ett slut på covid-19-pandemin. Effekterna på vår verksamhet och vårt resultat har varit betydande, men jag är övertygad om att vårt försiktiga angreppssätt är rätt väg framåt. Så snart bankerna börjar avyttra sina förfallna fordringar kommer vi att återgå till tillväxt, samtidigt som vi fortsätter att göra framsteg i enlighet med vår strategi och hjälpa individer att uppfylla sina åtaganden,” säger Klaus-Anders Nysteen, VD Hoist Finance.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av Andreas Lindblom för offentliggörande den 31 mars 2021, kl 22.50 CEST.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tolv europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Prenumerera

Dokument & länkar