Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 16 maj 2019

Report this content

Hoist Finances årsstämma ägde rum onsdagen den 16 maj 2019 kl. 11.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning 

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning betalas ut.

Styrelse 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ordinarie styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Marcial Portela och Joakim Rubin omvaldes. Robert Kraal och Lars Wollung nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Jörgen Olsson och Gunilla Öhman lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Revisor 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anders Bäckström fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode 

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag, 1 475 000 kronor till ordföranden, 490 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 200 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 50 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet, 175 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet.

Revisorsarvode 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2019

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2019. Programmet omfattar maximalt 500 000 aktier som utbetalas till deltagarna under verksamhetsåren 2021 – 2023. Styrelsens ursprungliga förslag avseende säkringsåtgärder i form av s.k. C-aktier återkallades till följd av att erforderlig beslutsmajoritet saknades och det noterades att styrelsens avsikt är att säkringsåtgärder istället kommer att ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier och kostnader hänförliga till programmet. Den maximala kostnaden för Aktiebonusplan 2019 uppskattas till cirka 39 000 000 kronor plus tillkommande kostnader för ingående av aktieswapavtalet vilket beräknas uppgå till ett antal procent av aktiekostnaden för programmet.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier  

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

  • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsesammanträde  

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes (i) Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Liselotte Hjorth till ledamöter i risk-och revisionsutskottet med Cecilia Daun Wennborg som utskottets ordförande, (ii) Ingrid Bonde, Joakim Rubin och Lars Wollung till ledamöter i ersättningsutskottet med Ingrid Bonde som utskottets ordförande, och (iii) Malin Eriksson, Liselotte Hjorth och Joakim Rubin till medlemmar i investeringsutskottet med Malin Eriksson som utskottets ordförande.

För vidare information vänligen kontakta:
Julia Ehrhardt, Acting Group Head of Investor Relations
Tel. +46 (0)70 591 73 11

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på 
hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar