Valberedning

I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedning i Hoist Finance bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordförande i Hoist Finance.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2017 och består av:

  •  Jan Andersson, ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder;  
  •  Per Josefsson, utsedd av Carve Capital AB;
  •  Rickard Wilson, utsedd av Zeres Captial; och
  •  Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2018 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller per brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2018.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Investor Relations

Telefon: +46 (0) 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar