Delårsrapport 2 2003

Aktuell rapportperiod: 1 april - 30 juni 2003 (3 månader) Delårsperiod: 1 januari - 30 juni 2003 (6 månader) Hoist International delårsrapport 2003: Kvartal 2 samt delår 1 januari - 30 juni 2003 ·Kvartalets resultat före skatt uppgick till 2,8 MSEK, jämfört med 2,8 MSEK föregående år inklusive kostnader för omstrukturering av den svenska verksamheten (2002). Delårets resultat före skatt uppgick till 62,6 MSEK, jämfört med 10,6 MSEK föregående år inklusive kostnader för omstrukturering av den svenska verksamheten (2002), och realisationsvinst av försäljning av den svenska verksamheten (2003). · Delårets resultat av kvarvarande verksamheter uppgick till 3,1 MSEK före skatt exklusive kostnader av engångskaraktär, jämfört med -3,7 MSEK föregående år. · Resultat och kassaflöde förväntas förbättras under resten av året. · Kundintäkterna för kvarvarande verksamhet uppgick till 49,8 MSEK under kvartalet (45,2) och 92,6 MSEK (85,5) under delåret. · Vinsten per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,08) för kvartalet och 2,91 SEK (0,43) för delåret. · Under kvartalet amorterades banklånen och koncernen har därför inga andra lån än det konvertibla förlagslånet. Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 262 MSEK. · Förhandlingar om förvärv av nya kreditportföljer pågår, men inga avtal om förvärv har ingåtts under andra kvartalet. · Peter Buttenschön har lämnat sitt uppdrag som VD. Staffan Tjus har tillträtt som tf VD. · Avtalsportföljen, d v s summan av med kunder avtalade framtida inbetalningar minus förväntat bortfall, uppgick vid rapportperiodens slut i Tyskland till 326 MSEK, jämfört med 319 MSEK vid utgången av första kvartalet. · Den fortsatta bolagsstämman den 8 juli beslutade om utdelning med 10 SEK per aktie med avstämningsdag 11 juli. · I juni aviserade bolagets grundare att de avser framlägga ett bud avseende hela bolagets kvarvarande verksamhet. Arbete med att konkretisera detta bud pågår och besked väntas i augusti detta år. · HOIST International AB (publ) Kungsgatan 33 Box 7848 103 99 Stockholm Tel +46-8-555 177 00 Fax +46-8-555 177 99 www.hoistkredit.se info@hoistkredit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar