Delårsrapport III, 2003

Delårsrapport III Aktuell rapportperiod: 1 juli - 30 september 2003 (3 månader) Delårsperiod: 1 januari - 30 september 2003 (9 månader) Hoist International AB (publ), org nr 556012-8489 Hoist International delårsrapport 2003: Kvartal 3 samt delår 1 januari - 30 september 2003 · Kvartalets resultat före skatt uppgick till 0,1 MSEK, jämfört med 14,5 MSEK föregående år. Delårets resultat före skatt uppgick till 62,8 MSEK, jämfört med 25,2 MSEK föregående år inklusive kostnader för omstrukturering av den svenska verksamheten (2002), och realisationsvinst av försäljning av den svenska verksamheten (2003). · Delårets resultat för kvarvarande verksamhet, i huvudsak Tyskland, uppgick till 3,2 MSEK före skatt exklusive kostnader av engångskaraktär, jämfört med -3,5 MSEK föregående år. · Kundintäkterna (omsättning) för kvarvarande verksamhet uppgick till 47,8 MSEK under kvartalet (48,7) och 145,6 MSEK (136,8) under delåret. · Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 MSEK under kvartalet (10,0) och 45,5 MSEK (16,6) under delåret. · Vinsten per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,64) för kvartalet och 2,94 SEK (1,07) för delåret. · Förutom ett konvertibelt förlagslån är koncernen skuldfri och likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 110 MSEK. · Avtalsportföljen, d v s summan av med kunder avtalade framtida inbetalningar minus förväntat bortfall, uppgick vid rapportperiodens slut i Tyskland till 324 MSEK, jämfört med 326 MSEK vid utgången av andra kvartalet. · Den fortsatta bolagsstämman den 8 juli beslutade om utdelning med 10 SEK per aktie, vilken utbetalades i början av kvartalet. · Hoist Intressenter meddelade den 28 augusti att det aviserade budet avseende bolagets operativa dotterbolag inte kommer att genomföras. · Det fjärde kvartalet förväntas ej ge något positivt resultattillskott. · Bolaget genomför för närvarande en översyn av kapitalstruktur och noteringsstatus. Verksamheten Bolaget arbetar vidare med att utveckla verksamheten i Tyskland. Långtgående organisatoriska förändringar bl a i form av personalminskning för ökad effektivitet har genomförts under den första delen av året och intensivt arbete pågår fortlöpande för att ytterligare förbättra och utveckla verksamheten. Bolaget har deltagit i budgivningen för några nya kreditportföljer dock utan att några förvärv genomförts under kvartalet. Däremot har bolaget tagit leverans av totalt ca 9000 krediter i juni och i början på oktober under vinstdelningsavtalet med Citibank. Bolaget meddelades den 28 augusti att Hoist Intressenter AB ej kommer att kunna genomföra det tidigare aviserade budet på bolagets operativa dotterbolag. I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar. Denna rapport är ej granskad av företagets revisorer. Stockholm 21 oktober 2003 Kommande rapporttillfällen: HOIST International AB (publ) - Bokslutskommuniké: februari 2004 Staffan Tjus, VD HOIST International AB (publ) Kungsgatan 33 Box 7848 103 99 Stockholm Tel +46-8-555 177 00 Fax +46-8-555 177 99 www.hoistkredit.se info@hoistkredit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar