Hoist International AB delårsrapport 2

Report this content

Hoist International delårsrapport 2: kvartal 1 april - 30 juni 2002, delår 1 januari - 30 juni 2002. · Operativt kassaflöde fortsatt starkt. Kundintäkterna ökade till 70,7 MSEK (64,8), vilket innebär en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. · Jämförbart operativt resultatet före skatt uppgick till 7,1 MSEK (12,3). Engångskostnader för omstrukturering i den svenska verksamheten på 3,0 MSEK och kostnadsförd omläggning av finansiering på 1,3 MSEK belastar andra kvartalets redovisade resultat som uppgår till 2,8 MSEK. Vinsten per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,49). · Resultatet ligger klart under bolagets målsättning. Till följd av detta har flera åtgärder vidtagits. Den svenska verksamheten har ytterligare effektiviserats och anpassats efter rådande marknadsförutsättningar. En ny organisation med fokus på att öka antalet kundkontakter har resulterat i en ökad effektivitet och en höjd produktion. Förändringarna beräknas i sig innebära kostnadsbesparingar med 5 MSEK på årsbasis. Även i Frankrike har åtgärder vidtagits för att sänka kostnaderna. För att möta det ökade utbudet av nya kreditportföljer i Tyskland har Hoist valt att bygga upp organisationen med ökade kostnader som följd. Nya förvärv av kreditportföljer väntas bli aktuella under det andra halvåret 2002. · Resultatet för andra halvåret 2002 förväntas dubblas jämfört med första halvåret. Helårets resultat före skatt förväntas uppgå till minst 30 MSEK, vilket är en nedjustering av tidigare lämnad prognos om ett helårsresultat i nivå med 2001 års resultat. · Ny finansieringsram på 450 MSEK säkrar möjligheter till expansion. Utbudet av kreditportföljer har under andra kvartalet ökat markant i Tyskland. · Avtalsportföljen (summan av med kunder uppgjorda och avtalade framtida betalningar minus förväntat bortfall) ökade under andra kvartalet med 47 MSEK och uppgick per den 30 juni 2002 till 569 MSEK att jämföras med 419 SEK den 30 juni 2001 och 522 MSEK per den 31 mars 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT01010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT01010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar